Przetargi.pl
dostarczenie podnośnika koszowego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 5232400, , fax. (89) 5272049
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 5232400, , fax. (89) 5272049
  REGON: 00051431900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostarczenie podnośnika koszowego na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostarczenie podnośnika koszowego zamocowanego na podwoziu samochodowym, zwanego dalej także pojazdem na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach. 2. Szczegółowy opis podnośnika koszowego objętego przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Dostarczony pojazd musi spełniać normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu emisji spalin, musi być wolny od wad technicznych, niezarejestrowany i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, musi być dopuszczony do obrotu i stosowania oraz zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu z obsługi podnośnika koszowego wyznaczonych pracowników zamawiającego w siedzibie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach. 5. Dostarczenie pojazdu nastąpi do siedziby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy. 6. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42417210-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 4.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Olsztyn 93 1010 1397 0020 2013 9120 0000. 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony szczegółowy opis podnośnika koszowego – załącznik nr 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 5) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach