Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania DK 65 z DW 655 na rondo w miejscowości Olecko

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01 , fax. (89) 527 35 36, 5272307
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, fax. (89) 527 35 36, 5272307
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/401/gddkia-olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania DK 65 z DW 655 na rondo w miejscowości Olecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i na podstawie wykonanej dokumentacji przebudowa skrzyżowania DK 65 z DW 655 na rondo w miejscowości Olecko. Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne położone jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Zakres: I. Projektowy: 1. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) na podstawie udzielonego przez Dyrektora Oddziału upoważnienia, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania i użytkowania obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w części wiążące Wykonawcę, w poniżej wskazanym zakresie: - Koncepcja projektowa „Przebudowa skrzyżowania DK65 z DW 655 na rondo w miejscowości Olecko”, wykonana przez SBKiM Wojciech Grzybowski – wiążąca w zakresie rozwiązań układu drogowego, chodników przedstawionych na Planie zagospodarowania terenu (rys. 2.1 i 2.2 ww. Koncepcji), II. Realizacyjny: Należy zrealizować zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany, wykonując w szczególności: 1. Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, usunięcie pozostałych drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg i ulic), 2. Roboty ziemne (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne), 3. Wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych; 4. Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcje; 5. Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 65c z drogą wojewódzką nr 655 w km 3+058 DK nr 65c na czterowlotowe, jednopasowe rondo, 6. Budowę chodnika umożliwiającego ruch pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, 7. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przez DK nr 65c. Przejście dla pieszych wyposażyć w system informacji fakturowej, pozwalającej na bezpieczne przekraczanie drogi osobom z dysfunkcją wzroku. 8. Budowę kanalizacji deszczowej, 9. Przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi, 10. Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej pod i nadziemnej, kolidującej z inwestycją, urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz innych; 11. Przebudowę istniejących elementów wyposażenia drogi kolidujących z projektowanym skrzyżowaniem m.in.: krawężników, wysp dzielących, barier ochronnych, ekranów akustycznych, 12. Budowę / przebudowę oświetlenia drogowego, 13. Oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD (bariery ochronne, ogrodzenia, urządzenia zabezpieczające ruchu pieszych), 14. Wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z inwestycją, 15. Przebudowę przepustów, 16. Przebudowę zjazdu, 17. Budowę kanału technologicznego, 18. Budowę muru oporowego, 19. Gospodarkę szatą roślinną w granicach pasa drogowego, 20. Roboty wykończeniowe ( w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawą zieleńców i skarp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 24 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 3.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w III.1) Ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach