Przetargi.pl
„Modernizacja drogi w Jemiołowie”

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 51954 50 , fax. 895 195 457
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
  ul. Ratusz 1
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 51954 50, fax. 895 195 457
  REGON: 52933800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olsztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja drogi w Jemiołowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje projekt budowlany, który jest załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę numer Ok/34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanej przez Starostę Olsztyńskiego stanowiące załączniki numer 3b i 3c do niniejszej SIWZ. Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi w Jemiołowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w Jemiołowie”. 2. Stan istniejący: Nawierzchnię jezdni stanowi warstwa z mieszanki bitumiczno-mineralnej na bazie asfaltu a częściowo również smoły o grubości 5-7 cm, ułożona na podbudowie z brukowca i innych materiałów kruszonych i naturalnych (odcinek o długości ok. 385 mb) oraz o nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem kamiennym (naturalnym i kruszonym) i betonowym na odcinku o długości ok. 75 mb. Szerokość nawierzchni jezdni wynosi 3,0 – 3,8 m. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego lub powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rowu przydrożnego odbywa się poprzez istniejącą kanalizację deszczową do zlokalizowanego w poboczu po stronie prawej jej wylotu, a dalej powierzchniowo do jeziora Jemiołowskiego. W granicach pasa drogowego występuje zieleń wysoka i niska. W pasie drogowym znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 1) kanalizacja sanitarna, 2) kanalizacja deszczowa, 3) sieć wodociągowa, 4) sieć telekomunikacyjna, 5) sieć elektroenergetyczna, 6) słupy oświetleniowe. 3. Przed rozpoczęciem robót wszystkie istniejące punkty osnowy geodezyjnej i repery należy zabezpieczyć lub przenieść poza zasięg przebudowy drogi. Robotę tę należy zlecić uprawnionemu geodecie i najlepiej wykonać ją przed rozpoczęciem robót budowlano-drogowych. Nową lokalizację ww. punktów ustali geodeta. 4. Rozbiórki: Projektowana modernizacja drogi wymaga dokonania rozbiórki kolidujących z nią elementów zagospodarowania. Rozbiórce podlega w całości istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową. Powierzchnia rozbiórki nawierzchni wynosi ok. 1 350 m2. Materiały rozbiórkowe takie jak frez asfaltowy, kamienie z podbudowy zostaną przetransportowane przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego oddalone od miejsca prac maksymalnie o 6 km. Rozbiórce podlega również istniejące umocnienie dna oraz skarp położonego po lewej stronie drogi rowu na odcinku o długości ok. 135,0 mb. Na długości tego rowu rozbiórce podlegają również przepusty pod zjazdami o łącznej długości wynoszącej dla poszczególnych średnic: Dn 500 – 9,5 mb, Dn 400 – 18,1 mb, Dn 350 – 8,2 mb. Ze względu na zły stan techniczny rozbiórce podlega również istniejący odcinek kanalizacji deszczowej Dn 300 o długości 6,6 mb oraz 3 studnie kanalizacyjne będące jej elementem. 5. Projektowana modernizacja drogi: Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami, odwodnieniem oraz przebudową istniejących zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego. Konstrukcję nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR-1. 6. Podstawowy układ projektowanych warstw jest następujący: 1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm, 2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 22 cm, 4) warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 20 cm. 7. Zaprojektowano trzy odcinki modernizacji: 1) odcinek I-II o długości 453,3 mb i szerokości nawierzchni jezdni 4,5 m, 2) odcinek III-IV długości 51,6 mb i szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m, 3) odcinek V-VI długości 33,6 mb i szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m, 4) na odcinku od km 0+252,80 do km 0+277,90 po stronie prawej poszerzenie jezdni o dodatkowe 2,5 m, 5) łączna długość modernizowanych odcinków wynosi 538,5 mb. 8. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2,0 % w kierunku rowu przydrożnego oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Na odcinku I-II nawierzchnia częściowo oddzielona krawężnikiem drogowym 15x30 cm wystającym oraz 15x22 cm wtopionym. Na części odcinka I-II nieobramowanym krawężnikiem projektuje się przy krawędzi jezdni pobocza umocnione o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm. Na pozostałej części odcinka I-II oraz na odcinkach III-IV i V-VI pobocze wykonane z wyprofilowanego i zagęszczonego gruntu pozyskanego z koryta rozbieranej jezdni. 9. Przebudowa istniejących zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego. Szerokość nawierzchni zjazdów zmienna, zgodna ze stanem istniejącym. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku średniego gr. 20 cm. Nawierzchnia zjazdów oddzielona opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. 10. Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego. Wykonanie rowu o umocnionym dnie (płyty korytkowe betonowe) i umocnionych skarpach (płyty betonowe pełne i ażurowe). Szerokość dna rowu 0,4 m, szerokość korony rowu 2,0 – 2,4 m. Pochylenie skarp: 1:1 – 1:1,5. Na rowie pod zjazdami budowa przepustów z rur HDPE Dn 400 o łącznej długości 36,5 mb. Rury przepustowe posadowione na ławie z pospółki gr. 20 cm. Wlot i wylot z przepustu wykonany z prefabrykowanego elementu betonowego z betonu C-35/40. Na końcu rowu wlot do studni kanalizacyjnej z wlotem bocznym. Wlot wyposażony w osadnik z betonu C-25/30 wg KPED 01.14. 11. Budowa kanalizacji deszczowej. Kanalizację deszczową podzielono na dwa odcinki. Odcinek I obejmuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej oraz modernizowanego odcinka drogi od km 0+009,20 do km 0+248,00, dla których odbiornikiem jest zestaw trzech studni rozsączających betonowych Dn2000. Głębokość studni 4,42 – 5,42 m. Studnie wypełnione do wysokości min. 2,5 m licząc od dna złożem filtracyjnym, zabezpieczonym przed napływem zanieczyszczeń z zawiesiny ogólnej geowłókniną. Studnie zlokalizowane w poboczu drogi. Odcinek II obejmujący pozostały modernizowany odcinek drogi od km 0+248,00 do km 0+453,30, dla którego odbiornikiem jest projektowany zestaw retencyjno-rozsączający z elementów PP prefabrykowanych o pojemności 21,77 m3. Urządzeniami wprowadzającymi wody opadowe i roztopowe do projektowanych odbiorników są sieć i urządzenia kanalizacji deszczowej. Łącznie planuje się wykonanie: 1) studni kanalizacyjnych Dn1200 z kręgów betonowych z włazem żeliwnym klasy D400 w ilości 10 sztuk, w tym 1 sztuka z wlotem bocznym, 2) studzienek ściekowych Dn500 z osadnikiem z kręgów betonowych w ilości 9 sztuk, 3) separatora koalescencyjnego Dn1500 15/150 z bypassem i osadnikiem V=1,5 m3 w ilości 1 sztuki, 4) separatora koalescencyjnego Dn1000 3/30 z bypassem i osadnikiem V=0,9 m3 w ilości 1 sztuki, 5) studni chłonnych Dn2000 w ilości 3 sztuk, 6) zestawu rozsączającego z elementów PP o pojemności roboczej V=21,77 m3, 7) ogrodzenia miejsca lokalizacji zestawu rozsączającego, 8) kanału deszczowego z rur PVC Dn500 klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową długości łącznie 72,50 mb, 9) kanału deszczowego z rur PVC Dn400 klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową długości łącznie 65,00 mb, 10) kanału deszczowego z rur PVC Dn315 klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową długości łącznie 5,00 mb, 11) kanału deszczowego z rur PVC Dn250 klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową długości łącznie 77,90 mb, 12) kanału deszczowego i przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC Dn200 klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową długości łącznie 60,20 mb. 12. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Modernizacja nawierzchni drogi spowodowała konieczność przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w następującym zakresie: 1) przebudowa istniejącego kabla sieci przyłączeniowej XzTKMXpw 5x4x0,6 wraz z dwoma przyłączami abonenckimi XzTKMXpw 2x(2x2x0,5) poprzez zmianę jego przebiegu (w związku z kolizją z projektowanym rowem przydrożnym) na odcinku długości 116,10 m bezprzerwowo wraz z montażem na przebudowanych kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami, 2) przebudowa istniejącego kabla przyłącza abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 kolidującego z projektowaną nawierzchnią jezdni na odcinku długości 35,7 m bezprzerwowo wraz z montażem na przebudowanych kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami, 3) przebudowa istniejącego kabla przyłącza abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 kolidującego z projektowaną nawierzchnią jezdni na odcinku długości 26,8 m bezprzerwowo wraz z montażem na przebudowanych kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami, 4) montaż na istniejących kablach sieci przyłączeniowej i przyłączy abonenckich rur ochronnych w miejscach kolizji z projektowanym i istniejącym zagospodarowaniem, orientacyjne ilości rur ochronnych typu A110PS – 63,8 m, typu A83PS – 51,5 m. 13. Zabezpieczenie sieci kablowej elektroenergetycznej poprzez założenie w miejscach kolizji z projektowanymi do przebudowy zjazdami rur ochronnych dwudzielnych. 14. Warunki gruntowe określa opinia geotechniczna firmy GEOXX Sp. z o. o. Sp. k. stanowiąca załącznik numer 3f do niniejszej SIWZ. 15. Wykonawca ma w obowiązku powiadomienie wszystkich gestorów sieci o prowadzonych pracach. Po stronie Wykonawcy leży koszt wszelkich nadzorów z tym związanych. 16. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym czasową organizację ruchu, która musi następnie zostać zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 17. Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie, której koszt ponosi Oferent. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż podstawę wyceny stanowi projekt budowlany, przedmiary nie stanowią samoistnej podstawy wyceny, są jedynie pomocnicze. 18. Główna podstawa wyceny: 1) projekt budowlany stanowiący załącznik numer 3b i 3 c do niniejszej SIWZ, 2) projekt wykonawczy stanowiący załącznik numer 3d do niniejszej SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik numer 3e do niniejszej SIWZ. 19. Zadanie dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych. Dofinansowanie udzielane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 20. Zatrudnienie: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy* (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z późniejszymi zmianami). * art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.– Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie prac budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót ziemnych tym w szczególności prac związanych z: a) wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych, porządkowych, b) wykonaniem wszelkich niezbędnych rozbiórek, c) wykonaniem wykopów, d) wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, e) profilowaniem i zagęszczenie podłoża, f) wykonaniem podbudowy, g) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, h) wykonaniem nawierzchni dróg , i) zasypywaniem wykopów wraz z zagęszczeniem, j) robotami wykończeniowymi, k) obsługą sprzętu budowlanego. 3) Szczegółowy opis sposobu weryfikacji zatrudnienia pracowników został opisany w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 21. Równoważność: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymaganych przez Zamawiającego rozumie się wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą. (Zamawiający publikuje wzór „Zobowiązania podmiotu trzeciego”, który może lecz nie musi być obligatoryjnie wykorzystany przez Wykonawcę). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 punkt 1) niniejszej SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania). 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 punkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z rozwiązań równoważnych (urządzeń / materiałów równoważnych), zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą, kart katalogowych, lub innych dokumentów potwierdzających dane techniczne /certyfikaty zgodności/ lub krajowe deklaracje zgodności lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) tych urządzeń / materiałów. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany również do załączenia do oferty, tabeli porównawczej (tabeli równoważności) dla danych urządzeń / materiałów, zawierającej w jednej kolumnie wszystkie wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projektach ich parametry, zaś w drugiej – parametry urządzeń / materiałów oferowanych. Jeśli do oferty nie zostaną dołączone ww. dokumenty Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie korzystał z rozwiązań równoważnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach