Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę, montaż, uruchomienie frezarek w zakresie i ilości przedstawionej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 2) przeprowadzenie próby eksploatacyjnej na potwierdzenie parametrów technicznych frezarek, 3) przeprowadzenie szkoleń osób (dla maksymalnie dwóch grup pracowników – do 10 osób w grupie) wyznaczonych przez Zamawiającego, 4) przekazanie kompletnej dokumentacji frezarek w tym kartę gwarancyjną, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, DTR (dokumentację techniczno-ruchową) lub dokumentację równoważną w tym zakresie, wynikającą z postanowień dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42623000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część I – 21.000,00 zł Część II – 5.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 rozdziału VI SIWZ dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie. 2.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 4 rozdziału VI SIWZ do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 4.Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 6.Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 7.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą formularza cenowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach