Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020 r./2021 r – zadanie nr 3, 4

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 816 471 , fax. 757 816 585
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  ul. 11-go Listopada 35
  59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 757 816 471, fax. 757 816 585
  REGON: 23082139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW –ZDRÓJ W SEZONIE ZIMOWYM 2020 r./2021 r – zadanie nr 3, 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie zimowego utrzymania dróg oraz chodników realizowane będzie na terenie miasta Świeradów-Zdrój, który jest miejscowością turystyczno- uzdrowiskową. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Kwisy, otulonej szczytami Gór Izerskich. Rozciąga się pomiędzy grzbietami Wysokim i Kamienickim, na wysokości 450 – 650 m n. p. m., w tzw. Obniżeniu Świeradowskim. Baza noclegowa na terenie miasta to 5.000 miejsc. Obłożenie gośćmi w sezonie zimowym wynosi: w miesiącu listopadzie 50%, grudniu 70%, styczniu 90%, lutym 90%, marcu 50%. Należy zaznaczyć, że najpoważniejszym klientem Świeradowa- Zd. jest grupa kuracjuszy w wieku powyżej 60 roku życia, często ze schorzeniami ortopedycznymi, przyjeżdżająca na leczenie i rehabilitację, przemieszczających się często z pomocą urządzeń ortopedycznych i sprzętu pomocniczo-rehabilitacyjnego (typu kule, balkoniki, laski, podpórki). Jednocześnie w związku z uruchomieniem w grudniu 2008 roku Kolei Gondolowej na Stóg Izerski, drogi gminne stanowiące ulice: Zakopiańską, Strażacką, Zacisze stanowią główny trak komunikacyjny obciążony bardzo dużym ruchem. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia jest poniżej +20 C i występują: opady śniegu, gołoledź lub lodowica. Przystąpienie do wykonywania usługi nie może być dłuższe niż 0,5 godziny od czasu zgłoszenia konieczności wyjazdu, z zastrzeżeniem pierwszego wyjazdu, który nie może być dłuższy niż 1godzina. 2.1 Do zimowego utrzymania dróg zalicza się ,w szczególności: - działania organizacyjno- technicznej; - pobieranie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) materiałów do usuwania śliskości zimowej, dostarczonych przez Zamawiającego; - odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg poprzez odpłużanie lub interwencyjnie wirnikowanie; - usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających i zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia; 2.2 Do realizacji usługi utrzymania zimowego Wykonawca jest zobowiązany dysponować co najmniej sprzętem zgodnie ze Specyfikacja techniczną , przy czym tą samą jednostką sprzętu można obsługiwać maksymalnie jedno zadanie. dla zadania 3. 1. Posypywarka o pojemności min. 3 m³ i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM– 1 szt. dla zadania 4. 1. Posypywarka o pojemności min. 3 m³ i pług odśnieżny wraz z nakładką z tworzywa sztucznego (gumową) o szerokości min. 2,3 m na nośniku z napędem min. 4x4, min. 90 KM– 1 szt. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U z 2017 roku, poz. 128 z późn. zm./ być wyposażony w telefon komórkowy i ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infra- struktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia / t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego Rozporządzenia. Powyższy obowiązek obciąża Wykonawcę i jest montowany przez Wykonawcę i na jego koszt. Jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, będzie wyposażona w GPS, który dostarczy i zamontuje we własnym zakresie Zamawiający. Szczegółowy wykaz zakresu poszczególnych Zadań zawarty jest w plikach stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Środki chemiczne oraz materiały uszorstniające do usuwania śliskości zimowej (pojęcie określone w Specyfikacji technicznej ) dostarcza Zamawiający. Środki te będą załadowywane przez Zamawiającego na sprzęt wykonawcy, który będzie zobowiązany podstawiać na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (w skrócie: PSZOK) znajdujący się w Świeradowie- Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej. 4. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób, których praca polega na : a) czynnościach odśnieżania, likwidowania gołoledzi i oblodzenia wykonywanych ręcznie oraz wykonywanych przez operatorów/kierowców pracujących na sprzęcie własnym wykonawcy, Czynności, o których mowa wyżej, wykonywane będą w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm.) 4.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 4.3. 4.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 4.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku- Zamawiający zatrzymuje wykonawcy wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzy- -stniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp. W celu sporządzenia Wykazu osób – wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr4 4.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania ww. osób Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.4 W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności określonych w ww. podpunkcie 4., a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w podpunkcie 3, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4.5 Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności, określonych w podpunkcie 3. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - § 8 pkt. 5 e). 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Specyfikacji technicznej dla każdorazowego uzyskania efektu określonego przez przedmiot zamówienia tj. usunięcia śliskości, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 5.1 definicja śliskości zimowej określona jest w punkcie IV. Specyfikacji technicznej . 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w Specyfikacji technicznej a zapisami niniejszego Rozdziału - Wykonawcę obowiązują zapisy Specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę na każde Zadanie wadium, w kwocie: Zadanie 3 - 670,00 zł ; Zadanie 4 – 550,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z „Podmiotu udostępniającego zasoby” celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego „Podmiotu udostępniającego”- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Postanowienia dotyczące „Podmiotów udostępniających zasoby” a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby Podmiotów udostępniających, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych Podmiotach udostępniających w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie X. 1.b) b) jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach Podmiotów udostępniających, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tym Podmiotem udostępniającym gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów- do oferty należy dołączyć dokument/y dotyczące: b1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego, b2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia b3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach