Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210, Ex190503, 160103".

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. St. Staszica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 346 271 , fax. 757 346 271
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
  ul. St. Staszica 6
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 346 271, fax. 757 346 271
  REGON: 23047896000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210, Ex190503, 160103".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 191212, 191210, Ex190503, 160103. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I 1 000 złotych (tysiąc złotych); Dla części II 1 000 złotych (tysiąc złotych); Dla części III 1 000 złotych (tysiąc złotych); Dla części IV 1 000 złotych (tysiąc złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada:  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie: a) 19 12 12, b) 19 12 10, c) Ex 19 05 03, d) 16 01 03.  aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie a) 19 12 12, b) 19 12 10, c) Ex 19 05 03, d) 16 01 03, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 - druk Formularza ofertowego, Załącznik nr 2 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 - druk oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, Załącznik nr 4 - druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach