Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 195 435, , fax. 713 195 435
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Urazka 11
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 713 195 435, , fax. 713 195 435
  REGON: 21474753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgk.brzegdolny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika magazynowego o pojemności 5 m3, realizowana w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zbiornik znajduje się na terenie siedziby Zamawiającego ul. Urazka 6c, 56-120 Brzeg Dolny. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie umowy wynosi 64 m3. 3. Ilość paliwa ma charakter orientacyjny. Faktyczna ilość zakupionego paliwa może odbiegać od wartości szacunkowej co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 4. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb. Przewiduje się jednorazowe dostawy w wysokości 4 m3 mierzone w temperaturze referencyjnej 15°C. 5. Dostawa nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin na podstawie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia. Dostawa powinna następować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 6. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, powinien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 7. Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 z poźn. zm.) oraz wymagania polskiej normy PN-EN590 (właściwej dla pory roku) – paliwa do pojazdów samochodowych. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczone paliwo do chwili jego zrzutu do zbiornika magazynowego. 9. Zamawiający wymaga, aby wraz z paliwem dostawca dostarczał dokument WZ potwierdzający ilość i wartość dostarczonego paliwa, klucz niezbędny do zgłoszenia dostawy paliwa na platformie PUESC oraz przedstawiał świadectwa jakości towaru, sporządzone przez uprawnione laboratorium.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w postępowaniu zostaje ustalone w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium należy wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert w licytacji. Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin licytacji - pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony ponownie wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 71 9583 1022 0111 0191 2001 0001. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2017r. prawo energetyczne (dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Nie ma obowiązku przedstawiania samej koncesji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z wnioskiem składa: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach