Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w sezonie zimowym 2013/2014

Gmina Miejska Skórcz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-220 Skórcz, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5824754, 5825224 , fax. 058 5824674
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Skórcz
  ul. Główna 40 40
  83-220 Skórcz, woj. pomorskie
  tel. 058 5824754, 5825224, fax. 058 5824674
  REGON: 00052756900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w sezonie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na odśnieżaniu dróg publicznych i wewnętrznych, parkingów, zatok autobusowych, dojazdów do obiektów użyteczności publicznej, usuwanie śliskości na drogach poprzez posypywanie środkami uszorstniającymi (piaskiem z solą). Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem w poszczególnych miejscowościach oraz wykaz obiektów użyteczności publicznej , został zawarty w załącznikach nr 7/1 i 7/2 do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skorcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach