Przetargi.pl
RZP-9/13/13 dostawa przystawek do zdalnego sterowania radiotelefonami, systemu monitoringu wizyjnego, sprzętu RTV, tablic interaktywnych wraz z projektorami oraz zestawów komputerowych

Szkoła Policji w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 42
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8417558 , fax. 059 8417559
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Słupsku
  ul. Kilińskiego 42 42
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8417558, fax. 059 8417559
  REGON: 77070295800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RZP-9/13/13 dostawa przystawek do zdalnego sterowania radiotelefonami, systemu monitoringu wizyjnego, sprzętu RTV, tablic interaktywnych wraz z projektorami oraz zestawów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przystawek do zdalnego sterowania radiotelefonami Motorola GM360 za pośrednictwem sieci IP, systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP z wykorzystaniem istniejącej sieci komputerowej, dodatkowych mikrofonów sufitowych do kamer IP, przełącznika sieciowego w istniejącej szafie teleinformatycznej PPD, analogowych kamer zewnętrznych i videoserwerów, odbiorników telewizyjnych LCD 32 cale, wzmacniaczy akustycznych i zestawów głośnikowych oraz podłączenie ich z komputerowymi stanowiskami podglądu monitoringu, interaktywnych tablic multimedialnych, projektorów o ultra-krótkiej ogniskowej oraz podłączenie ich z komputerowymi stanowiskami podglądu monitoringu, komputerowych stanowisk zarządzania i podglądu monitoringu oraz montaż i uruchomienie systemu, przeprowadzenie właściwych szkoleń obsługi, opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej (dotyczy zadania nr 2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323442709
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach