Przetargi.pl
Pełnienie dyżurów przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Część I: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 058 3202025
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  ul. Mostowa 11A 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 058 3202025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie dyżurów przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Część I: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) poprzez dysponowanie sprzętem do ZUD, zbieraniem, przetwarzaniem informacji o stanie przejezdności dróg, koordynowaniem prac związanych z ZUD, w podziale na następujące części: Część I: Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach- siedziba RDW- ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice Część II: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku- siedziba RDW- ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk i Baza Materiałowa- ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna Część III: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach- siedziba RDW- ul. Wzgórze Wolności 15, 83-300 Kartuzy Część IV: Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku- siedziba RDW- ul. Słupska 18,84-300 Lębork Część V: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim- siedziba RDW- ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański Część VI: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie- siedziba RDW- ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum i Baza Materiałowa- ul. Koszarowa 1, 82 - 550 Prabuty Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Części 1, 2, 4, 6 - 1.11.2013 r. - 15.04.2014 r. Część 3 - 1.12.2013 r. - 15.04.2014 r. Część 5 - od podpisania umowy - 15.04.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 985120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1: RDW Chojnice- 1400,00 zł (słownie zł: tysiąc czterysta 00/100), Część 2: RDW Gdańsk- 1100,00 zł (słownie zł: tysiąc sto 00/100), Część 3: RDW Kartuzy- 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100), Część 4: RDW Lębork- 800,00 zł (słownie zł: osiemset 00/100), Część 5: RDW Starogard Gdański- 900,00 zł (słownie zł: dziewięćset 00/100), Część 6: RDW Sztum- 700,00 zł (słownie zł: siedemset 00/100),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach