Przetargi.pl
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim oraz Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2013/2014

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5306006 , fax. 58 5306111
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 5306006, fax. 58 5306111
  REGON: 00052524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim oraz Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dotyczy Przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim oraz Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2013/2014. 1. Zakres świadczonych usług będzie obejmował w szczególności: a) codzienne dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem przewozu tam i z powrotem uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia; c) powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie. 2. Przewozy realizowane będą samochodami Wykonawcy przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych (wykaz stanowi załącznik do oferty). 3. Wszystkie samochody winny: - posiadać aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, - przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, tzn. posiadają windy i podjazdy dla wózków, wyposażone są w pasy bezpieczeństwa umożliwiające przewóz uczniów w liczbie określonej dla danej trasy i opiekunów, zgodny z liczbą miejsc wpisaną do dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku oferty wspólnej wykonawców, powyższy warunek można spełnić łącznie. Zamawiający wymaga wykazania przynajmniej trzech pojazdów posiadającego wyżej wymienione parametry. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu) Wykonawca niezwłocznie podstawi zastępczy środek transportu w taki sposób, aby zapewnić równorzędny poziom realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach