Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G budowa chodnika w m. Bobrowniki (gm. Damnica)

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16e
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8420730, 0598420269 , fax. 0598420284
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słoneczna 16e 16e
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8420730, 0598420269, fax. 0598420284
  REGON: 77098312400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G budowa chodnika w m. Bobrowniki (gm. Damnica)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G budowa chodnika w m. Bobrowniki (gm. Damnica) Opis robót Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika na długości 800m wzdłuż drogi powiatowej nr 1140G w m. Bobrowniki. Roboty będą polegały na wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr. 6cm ułożonej na podsypce cementowo piaskowej w obramowaniu z obrzeży i krawężników drogowych. Szerokość chodnika 1,5m. W obrębie zjazdów na posesje chodnik o konstrukcji wzmocnionej z kostki betonowej gr. 8cm. Odwodnienie drogi do przyległego pasa drogowego jako powierzchniowe za pomocą wpustów podchodnikowych. Należy zaprojektować i wykonać 1. chodnik szerokości 1,5m, 2. wzmocnienie nawierzchni chodnika w obrębie zjazdów w drogi boczne i wjazdów na posesje 3. wykonanie odwodnienia w postaci wpustów podchodnikowych w ilości 10szt. 4. krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem (beton C12 C15) 5. obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12 C15) 6. chodnik z kostki betonowej 6cm szarej na podsypce cem. piaskowej z profilowaniem podłoża i warstwą odcinającą o gr. 10cm z piasku 7. chodnik z kostki betonowej 8cm grafitowej na podsypce cem. piaskowej wraz z profilowaniem podłoża, warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm i podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15cm Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1 500. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokumentację projektową. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z Programie Funkcjonalno Użytkowym i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy przedstawianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Odpowiadać za metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy. Do oferty należy dołączyć wstępny kosztorys inwestorski na roboty budowlane. Szczegóły techniczne podane są w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno Użytkowym Załącznik nr 9 Wspólny słownik zamówień CPV 74232200 6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45233252 0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic CPV 45233222 1 Roboty w zakresie chodników W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 36 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres 36 miesięcy. (Szczegóły w projekcie umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742322006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie dwa tysiące PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ustka 18 9315 0004 0050 6791 2000 0040 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób Wadium ZDP.GI Z.272.22.2013. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust.5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdp.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach