Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 201 , fax. 468 142 628
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 201, fax. 468 142 628
  REGON: 52648100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości przystąpienia do akcji „Zima”, na co składa się; 1) zabezpieczenie wymaganej ilości materiałów do prowadzenia zimowego utrzymania, w szczególności piasku, środków chemicznych i materiałów uszorstniających, 2) zabezpieczenie wymaganej obsady pracowników i zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu oraz pełnej jego dyspozycyjności do świadczenia tych usług 3) prowadzenie stałej kontroli meteorologicznej, która powinna stanowić podstawę podejmowania decyzji o rozpoczęciu i wykonywaniu prac zimowego utrzymania dróg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, poz. 836, poz. 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Oddział nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr rachunku 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”, 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: A. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; B. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy p.z.p. 7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 9. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt VII.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: A) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, B) dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ, C) zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – załącznik do SIWZ nr 2a, D) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach