Przetargi.pl
Wykonanie remontów dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych na terenie Powiatu Łaskiego

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 761 990 , fax. 436 762 911
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. M. Konopnickiej 21
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 436 761 990, fax. 436 762 911
  REGON: 73097777870000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.lask.buletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych na terenie Powiatu Łaskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres robót obejmuje: w części I:  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,9 km,  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej – 4 945 m²,  skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m² – 4945 m²,  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno asfaltową. Beton asfaltowy KR 1 z wbudowaniem mechanicznym o uziarnienu 0/12,8 mm w ilości 80 kg/m² – 148,35 m³,  skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m² – 4945 m²,  nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna 4 cm (po zagęszczeniu). Beton asfaltowy KR 1 z wbudowaniem mechanicznym o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 80 kg/m² – 4945 m², w części II :  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,105 mb,  roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o głębokości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km,  skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m² – 1115 m²,  nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna 4 cm (po zagęszczeniu). Beton asfaltowy KR 1 z wbudowaniem mechanicznym o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 80 kg/m² – 1115 m².
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 59 9263 0000 0532 4114 2005 0001 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach