Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-716 Łódź, ul. Gdańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 621 602 , fax. 426 621 666
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  ul. Gdańska 32
  90-716 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 621 602, fax. 426 621 666
  REGON: 27572500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń domu studenckiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi położonego w Łodzi przy ul. Żuradzkiej 2A. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) – dokumentacja projektowa, stanowiący załączniki nr 9 – 9c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 3. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych domy studenckie zostały ujęte w dziale 11 pod nr 1130. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazania podpisanej karty gwarancyjnej. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku wniesienia wadium określone zostały w rozdziale 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. (wzór stanowi załączniki nr 7 SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty lub informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy do niej załączyć, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej dołączonych. Pełnomocnictwo powinno określać jego zakres oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, wraz z załączeniem dokumentu z którego wynikły będą te uprawnienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Jeśli uprawnienie do podpisania oferty wynika z określonego dokumentu np.: wyciągu z ewidencji, należy jego oryginał lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane dokumenty. 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie zakres umocowania (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach