Przetargi.pl
Prace porządkowe w obiektach Teatru Powszechnego w Łodzi

Teatr Powszechny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-069 Łódź, ul. Legionów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 307 268 , fax. 426 361 814
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Powszechny w Łodzi
  ul. Legionów 21
  91-069 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 307 268, fax. 426 361 814
  REGON: 27916600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powszechny.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace porządkowe w obiektach Teatru Powszechnego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace porządkowe w obiektach Teatru Powszechnego w Łodzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach