Przetargi.pl
Zimowe ręczne i mechaniczne oczyszczanie, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, utrzymanie czystości i porządku na ulicach, wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej na chodnikach gminnych i miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota .

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota ogłasza przetarg

 • Adres: 01-021 Warszawa, ul. Grójecka 17A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5783561 , fax. 022 5783555
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
  ul. Grójecka 17A 17A
  01-021 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5783561, fax. 022 5783555
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadochota.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe ręczne i mechaniczne oczyszczanie, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, utrzymanie czystości i porządku na ulicach, wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej na chodnikach gminnych i miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  jak w opisie przedmiotu zamówienia cz. II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzadochota.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach