Przetargi.pl
Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 38 62 624
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Mickiewicza 19 19
  72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 38 62 624
  REGON: 00054423700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny tras linii napowietrznej i kablowej, c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, e) pomiary ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) okresowa kontrola oświetlenia w porze świecenia (będzie dokonywana wyłącznie w porze nocnej). 2. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE: a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, b) wymiana źródeł światła, opraw ,oprawek, dławików, układów zapłonowych, c) wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, d) wymiana drzwiczek wnękowych latarni, e) mycie kloszy opraw oświetleniowych, f) usuwanie awarii oświetlenia, g) zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego, h) naprawa uszkodzonych kabli. 3. TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI: a) pkt. 1 ust - a, b c, wykonywane będą przez Wykonawcę co najmniej jeden raz w miesiącu; b) pkt. 1 ust - f, wykonywana będzie min. 2 razy w tygodniu i zakończona sporządzeniem protokołu c) pkt. 2 ust. b, f - wykonywane będą przez Wykonawcę do 24 godz. od zaistnienia konieczności wymiany lub wystąpienia awarii; d) pkt. 2 ust. e - wykonywany będzie przez Wykonawcę co najmniej dwa razy w roku tj. w miesiącu kwietniu i październiku; e) pkt. 2 litera g - wykonywane będzie w sposób odpowiedni do długości dnia i nocy (optymalne włącznie i wyłącznie oświetlenia). f) Pozostałe czynności w zależności od potrzeb, zużycia itd. g) Dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i wrześniu, Wykonawca wykona generalny przegląd całości oświetlenia. 4. Zamawiający wymaga, by prace na wysokości były wykonywane z podnośnika. 5. Koszty materiałów zużywalnych i pomocniczych takich jak: farba, żarówki, dławiki, oprawki, układy zapłonowe, środki do konserwacji części metalowych, drzwiczki wnękowe latarni, elementy zasilania i sterowania, wysięgniki itp. zawarte są w cenie za wykonanie usługi - Wykonawca nie będzie ich fakturował dodatkowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach