Przetargi.pl
Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Kamień Pomorski w latach 2011 i 2012

Gmina Kamień Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Stary Rynek 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3821142, 3823965 , fax. 091 3825028
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Pomorski
  Stary Rynek 1 1
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3821142, 3823965, fax. 091 3825028
  REGON: 00052835600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kamienpomorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Kamień Pomorski w latach 2011 i 2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Prace planistyczne związane z: 1) decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) decyzjami o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji, 3) postanowieniami o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi, 4) wydaniem opinii dotyczącej możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 5) analizą wniosków wycofanych lub pozostających bez rozpatrzenia. Cena jednostkowa przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winna zawierać: przygotowanie obwieszczenia oraz pism zawiadamiających, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonanie analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji, uzgodnienia projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cena jednostkowa sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji winna zawierać: przeprowadzenie analizy o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, uzgodnienie projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oferta winna zawierać ceny jednostkowe za: wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji, wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi, wydanie opinii dotyczącej możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej korekty, analizę wniosków wycofanych lub pozostających bez rozpatrzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamienpomorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach