Przetargi.pl
Dostawa artykułów eksploatacyjnych informatycznych do sprzętu drukującego i kopiującego. Nr sprawy 49/D/art.ekspl.inf/2010

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4427208 , fax. 091 4620494
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
  ul. A. Sokołowskiego 11 11
  70-891 Szczecin-Zdunowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4427208, fax. 091 4620494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalzdunowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów eksploatacyjnych informatycznych do sprzętu drukującego i kopiującego. Nr sprawy 49/D/art.ekspl.inf/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowych artykułów eksploatacyjnych informatycznych do sprzętu drukującego i kopiującego, zgodnie z zestawieniem zawartym w rozdziale V.3 Ogłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach