Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec w roku 2011

Gmina Złocieniec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, Stary Rynek 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 36 72 022
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złocieniec
  Stary Rynek 3 3
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 36 72 022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec w roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Złocieniec, w terminie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.Wymagane jest 1)zapewnienie bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, w tym podstawienie zastępczego autobusu w razie awarii oraz posiadanie co najmniej 2 autobusy rezerwowe,2)autobusy muszą mieć niezbędną ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczniów korzystających z dojazdów, za okazaniem biletu szkolnego na dany kurs,3)kierowcy autobusu winni mieć identyfikator oraz w autobusie telefon komórkowy,4)wymagane jest zatrudnienie w ramach usługi przewozu przez przewoźnika opiekuna na każdej trasie, finansowanego przez przewoźnika,5)opiekunowie mają posiadać identyfikatory,6)rady rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 3 i Gimnazjum Nr 1, Nr 2 mają opiniować kandydatów na opiekunów,7)dostosowanie rozkładu jazdy do godzin rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach (uzgodnienie z dyrektorami szkół i przedszkola na każdy rok szkolny),8)nie łączenie tras np. przewóz uczniów do Cieszyna przez Darskowo,Prosimy o podanie ceny jednostkowej za 1 bilet na każdym kierunku, w sposób podany w formularzu ofertowym oraz sumę łączną. Szacunkowa ilość dowożonych dzieci do szkół na poniżej wymienionych trasach: Budowo-Bobrowo 1.01.-25.06.2011 - 32 1.09.-31.12 2011- 32 Budowo-Wąsosz 1.01.-25.06.2011 - 4 1.09.-31.12 2011- 3 Budowo - Sułoszyn 1.01.-25.06.2011 - 1 1.09.-31.12 2011- 1 Budowo - Jadwiżyn 1.01.-25.06.2011 -22 1.09.-31.12 2011- 19 Budowo - Darskowo 1.01.-25.06.2011 -12 1.09.-31.12 2011- 10 Budowo - Lubieszewo 1.01.-25.06.2011 -2 1.09.-31.12 2011- 1 Budowo - Lubieszewo2(Zatonie)1.01.-25.06.2011 -19 1.09.-31.12 2011- 15 Budowo - Stawno 1.01.-25.06.2011 - 9 1.09.-31.12 2011- 10 Budowo - Cieszyno 1.01.-25.06.2011 -8 1.09.-31.12 2011- 7 Budowo - Warniłęg 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Budowo - Małobór 1.01.-25.06.2011 -5 1.09.-31.12 2011- 4 Budowo - Uraz 1.01.-25.06.2011 -3 1.09.-31.12 2011- 3 Budowo - Stare Worowo 1.01.-25.06.2011 -5 1.09.-31.12 2011- 4 Budowo - Skąpe 1.01.-25.06.2011 -3 1.09.-31.12 2011- 1 Budowo - Kosobudy 1.01.-25.06.2011 -16 1.09.-31.12 2011- 16 Budowo - Rzęśnica 1.01.-25.06.2011 -14 1.09.-31.12 2011- 15 Budowo - Złocieniec 1.01.-25.06.2011 -4 1.09.-31.12 2011- 10 Złocieniec - Stawno 1.01.-25.06.2011 -7 1.09.-31.12 2011- 12 Złocieniec - Cieszyno 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Złocieniec - Jarosław 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Złocieniec - Kosobudy 1.01.-25.06.2011 -3 1.09.-31.12 2011- 3 Złocieniec - Rzęśnica 1.01.-25.06.2011 -5 1.09.-31.12 2011- 5 Złocieniec - Stare Worowo 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Złocieniec - Bobrowo 1.01.-25.06.2011 -5 1.09.-31.12 2011- 8 Złocieniec - Wąsosz 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Złocieniec - Darskowo 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 6 Złocieniec - Lubieszewo 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 4 Cieszyno - Warniłęg 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 3 Cieszyno - Stare Worowo 1.01.-25.06.2011 -3 1.09.-31.12 2011- 11 Cieszyno - Uraz 1.01.-25.06.2011 - 1 1.09.-31.12 2011- 1 Cieszyno - Skąpe 1.01.-25.06.2011 - 1 1.09.-31.12 2011- 1 Cieszyno - Małobór 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1 Cieszyno - Jadwiżyn 1.01.-25.06.2011 -1 1.09.-31.12 2011- 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100 złotych). 2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:Bank PKO S.A. BP Złocieniec Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sekretariacie pok. 11 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium. Kopię dołączyć do oferty. 6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach