Przetargi.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zmontowanie wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2755036 , fax. 86 2755063
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 86 2755036, fax. 86 2755063
  REGON: 00053139300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czyzewosda.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zmontowanie wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : zaprojektowanie , wykonanie , dostawa i zmontowanie wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej Zakres opracowań projektowych obejmuje całość ekspozycji stałej wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz ze scenariuszem historycznym ekspozycji stałej. Muzeum zostanie umiejscowione w pomieszczeniach starego dworca kolejowego z końca XIX wieku, w czterech salach, stwarzające możliwości do zorganizowania wystawy stałej poświęconej dziedzictwu kulturowemu regionu i miasta , prowadzeniu wystaw czasowych i spotkań oraz edukacji. Aranżacja Sali Edukacyjnej w charakterze eklektycznym z XIX wieku oddającym tło historyczne i wprowadzającym odpowiedni nastrój do zwiedzania wystawy stałej , wyposażona w rzutnik multimedialny i ekran do prezentacji. Wystawa stała prezentująca treści poprzez ekspozytury, plansze, gabloty, modele, makiety, wydruki wielkoformatowe, artefakty, kopie i repliki, oświetlona światłem LED, na ścianach wyklejki z wydruków wielkoformatowych. Parametry techniczne - powierzchnia użytkowa: Sala A - 76,00 m? Aktualnie zakupiono już jako wyposażenie: 1 krzesło biurowe,1 biurko ,1 witryna , 30 krzeseł , 5 stołów ,1 monitor dotykowy ,1 komputer z windows xp , 1 drukarka ,1 projektor ,1 ekran 240/240, 1 notebook Samsung, 1 program ms office . Sala B - 9,00 m? Sala B1 - 34,20 m? Sala B2 - 11,90 m? Proponuję się aby jedna z sal ( sala A ) posiadała funkcję poczekalni ( wystrój XIX w. eklektyczny), nawiązujący do czasów kolei łączącej Warszawę z Petersburgiem z możliwością wydzielenia przestrzeni do prowadzenia kawiarni oraz ( sala B2 ) posiadającej funkcję ekspozycji stałej i przedstawiała gabinet kolejarza obrazujący życie i prace na kolei. Tematyka jaka powinna być zawarta przy tworzeniu muzeum powinna obejmować , Program : Tradycja i przeszłość Czyżewa, miasto ludzie, rodzina , zasłużeni dla Czyżewa,historia wywózki ludności na Sybir. Przy opracowaniu projektu należy sporządzić scenariusz historyczny, projekt wizualizacji poszczególnych sal oraz projekt grafiki. Scenariusz nagrań słuchowych i wizualizację które będą odtwarzane w urządzeniach multimedialnych. Mile widziane nowoczesne rozwiązania aranżacji sal oraz sposobu przedstawienia treści zagadnień. Podział w zakresie wyposażenia poszczególnych sal ( A,B,B1,B2) jest podziałem przykładowym. Zamawiający w żaden sposób nie chce ograniczać inwencji twórczej Wykonawców. Mogą oni przedstawić własne rozwiązania w tym zakresie. Dostarczone i zamontowane wyposażenie winne być nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń. Przed przystąpieniem do realizacji elementów wyposażenia i jego montażu wszystkie fazy realizacji zamówienia a więc: scenariusz historyczny, ekspozycji stałej, projekt wyposażenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. MISJA Muzeum Ziemi Czyżewskiej służyć będzie jako jednostka zajmująca się gromadzeniem obiektów, dokumentów, świadectw z regionu w zakresie dziedzictwa kulturowego, a także udostępniająca swoje zbiory społeczności lokalnej i na zewnątrz w celu promocji miasta i regionu. W ramach Ośrodka mogą istnieć ścieżki kulturowe, przyrodnicze lub inne upowszechniające wiedzę o regionie , również może być wydawany portal internetowy poświęcony upowszechnianiu historii i kultury regionu bądź wydawane wydawnictwa promocyjne . Muzeum może być miejscem inspiracji dla życia społecznego i kulturalnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych , pokazów dla szkół, itp., może być również miejscem spotkań organizacji pozarządowych, np. Towarzystwa Przyjaciół Czyżewa, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: koncepcja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czyzewosada.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach