Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zasilających budynek Główny Szpitala, budynek Oddziału Geriatrii, Oddziału Paliatywnego oraz ZOL, budynek Pionu Logistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48183553317 , fax. +48183553307
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. +48183553317, fax. +48183553307
  REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zasilających budynek Główny Szpitala, budynek Oddziału Geriatrii, Oddziału Paliatywnego oraz ZOL, budynek Pionu Logistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia – zakres prac: Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przewidzianych prawem. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego rurociągu ciepłej wody użytkowej na nowy z zastosowaniem pojedynczych rur preizolowanych tworzywowych firmy Syneco typ Syncopex lub innych o równoważnych parametrach (70°C/10bar). Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewiduje się wykonanie rurociągu po istniejącej trasie bez demontażu istniejących rur z zachowaniem ciągłości dostawy wody użytkowej na cele zasilanych budynków szpitalnych. Dopuszcza się przerwę w zasilaniu wodą budynków w czasie podłączania nowego rurociągu do istniejących instalacji wewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi - 2.000 zł,
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach