Przetargi.pl
REMONT DROGI GMINNEJ NR 604304k W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA GMINA MSZANA DOLNA

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3310009 w. 615, 3319815 , fax. 183 311 242
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Spadochroniarzy 6
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 3310009 w. 615, 3319815, fax. 183 311 242
  REGON: 49050568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.pl/bip/ zamówienia publiczne /ogłoszenia/2020

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI GMINNEJ NR 604304k W MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA GMINA MSZANA DOLNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu drogi gminnej Ługowina w Kasinie Wielkiej w km 0+015 – 0+295 Zakres planowanych robót obejmuje w szczególności: 1) Remont nawierzchni bitumicznej i poboczy, 2) Remont zjazdów z drogi 3) odwodnienie drogi, 4) oznakowanie drogi. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232451-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł). 2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Nr 64 8808 0006 0010 0000 1690 0036. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeśli dotyczy – Pełnomocnictwo: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy PZP), Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w postępowaniu ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach