Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 384 28 71 , fax. 0-52 385 27 44
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 7 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 384 28 71, fax. 0-52 385 27 44
  REGON: 34010408700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla potrzeb PROJEKTU pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.1 - 1.3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00_100). 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Bank BZ WBK o numerze 70 1090 2268 0000 0001 0772 8568 z, z dopiskiem na przelewie: Wadium do postępowania 2016-500 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 5.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.Z treści gwarancji_poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w niniejszym SIWZ, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.tj: 1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3, ustawy PZP , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów , należącej d tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 , lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach