Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w bloku łóżkowym „A” oraz w przewiązce A-B Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 100 143 , fax. 338 102 101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101
  43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 100 143, fax. 338 102 101
  REGON: 70621590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w bloku łóżkowym „A” oraz w przewiązce A-B Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w bloku łóżkowym „A” oraz w przewiązce A-B Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego i dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie: 1) wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym zwanym dalej „PFU”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”; 2) postanowień zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do siwz. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania oferty. 5. Zamawiający udostępni do wglądu w siedzibie Zamawiającego (III piętro, pokój 323), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, dokumentację techniczną obecnie zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru. 6. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia w terminie od dnia publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia do upływu terminu do składania ofert w godzinach od 08:00 do 14:00. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Kierownik Centralnego Monitoringu Technicznego Tomasz Siręga codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 pod nr telefonu 601 468 622. 7. Budynki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Wojewódzki w Bielsku –Białej podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będą użytkowane. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania terminu i sposobu wykonania najbardziej uciążliwych prac z Zamawiającym. 8. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane niezbędne do realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób: 1) pełniących funkcję kierownika robót elektrycznych i posiadających uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 2) pełniących funkcję projektanta i posiadających uprawnienia do projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, wykonujących roboty budowlane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 8 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 840,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Getin Noble Bank S.A. nr 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004, a w innych formach Wykonawca winien złożyć dokument w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko- Biała (III piętro, pokój 302 – Kancelaria). 4. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku zamawiającego kwoty wadium. Przy wnoszeniu wadium w innych formach dniem wniesienia jest data doręczenia dokumentu do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy pzp. 6. Wykonawca, traci na rzecz Zamawiającego wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d) termin wykonania zamówienia publicznego, e) oferowany okres gwarancji jakości, w tym na użyte materiały i wyposażenie, określony w miesiącach, liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, f) warunki płatności, a) wysokość i formę wniesionego wadium, b) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców, c) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 2) Wypełniony Załącznik Nr 3 do siwz zawierający obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III3).4) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.2 i III.1.3), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niezbędne jest aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej zawierało informacje które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach