Przetargi.pl
REMONT KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU, KTÓREGO ADMINISTRATOREM JEST POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Partyzantów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 135 020 , fax. 343 134 699
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
  ul. Partyzantów 21
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 343 135 020, fax. 343 134 699
  REGON: 15152652900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pupmyszkow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU, KTÓREGO ADMINISTRATOREM JEST POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „REMONT KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU, KTÓREGO ADMINISTRATOREM JEST POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na remoncie kanalizacji wewnętrznej w budynku, którego administratorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie. W ramach przedmiotu zamówienia nastąpi remont kanalizacji wewnętrznej na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiaru Robót stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA!: Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna zawierają zapisy dotyczące remontu zarówno kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Do niniejszego zamówienia mają zastosowanie zapisy związane z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej pionów. 3. Niniejsze zamówienie dotyczący przebudowy instalacji kanalizacyjnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 21 w Myszkowie działka nr ewidencyjny 368/57. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana pionów instalacji sanitarnej wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych oraz wymiana pionów instalacji kanalizacji deszczowej. 4. Obszar oddziaływania obiektu, na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.), obejmuje działkę nr ewid. 368/57, 368/59, 368/88, 368/120 obręb Myszków, zlokalizowaną w Myszkowie na ulicy Partyzantów 21. 5. Dane ogólne budynku: Budynek zlokalizowany jest na działce nr ewidencyjny 368/57 przy ul. Partyzantów 21 w Myszkowie. Niniejszy budynek 5 kondygnacyjny (piwnica, parter, 3 piętra), wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek pokryty jest dachem płaskim krytym papą termozgrzewalną, bez poddasza użytkowego, podpiwniczony. Obecnie budynek użytkowany jest, jako siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie oraz jako Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 w Myszkowie. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, c.o. i c.w.u. z własnej kotłowni gazowej, instalację gazową, instalację elektryczną i telefoniczną. 6. Stan projektowany tego zadania obejmuje: • wymianę pionów instalacji sanitarnej wraz z podejściami, • wymianę pionów instalacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem wpustów dachowych, • demontaż i montaż zabudowy szybów, • odtworzenie nawierzchni uszkodzonych. 7. Całość prac należy wykonać zgodnie z: • obowiązującymi przepisami BHP i P-poż., • „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”, • wytycznymi producentów urządzeń, 8. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach nie gorszych niż wymienione w specyfikacji. 9. Wszystkie roboty budowlano - montażowe należy wykonywać: • zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytucjach, • zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, • zgodnie z przepisami BHP, • pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty wraz z Załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest umocowany. 3. Na potwierdzenie warunków określonych w rozdziale V ust. 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ – złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie może być złożone wspólnie przez Wykonawców lub każdy Wykonawca może złożyć oświadczenie osobno zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załączy do oferty: 1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1) musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie podpisane musi być przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie spółki cywilnej, statucie, etc.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach