Przetargi.pl
USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, DIAGNOSTYK I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

MEGREZ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 51 71 , fax. 32 325 52 84
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MEGREZ Sp. z o.o.
  ul. Edukacji 102
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 325 51 71, fax. 32 325 52 84
  REGON: 24087228600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmegrez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, DIAGNOSTYK I NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o. zgodnie z wykazem/opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu asortymentowo - cenowym – załącznik nr 1 do SIWZ), a warunki realizacji zapisano we wzorze umowy (załącznik nr 4 i 4a do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące terminu dostawy zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, przygotowany zgodnie z zaleceniami rozdz. XIII niniejszej SIWZ będący podstawą do określenia ceny w formularzu ofertowym, 3) oświadczenie (Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ) wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ; 4) PEŁNOMOCNICTWO (jeśli dotyczy) – określające zakres działania pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach