Przetargi.pl
Usługa przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Luminos dRF, Ysio, Mobilet XP Eco, Mobilet XP Hybrid, Artis Zee MP, Elara max

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, Bytomska 62
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
  Bytomska 62
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 000868307
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urazowka.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Luminos dRF, Ysio, Mobilet XP Eco, Mobilet XP Hybrid, Artis Zee MP, Elara max
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przeglądów technicznych, serwisu i napraw aparatów RTG Siemens Luminos dRF, Ysio, Mobilet XP Eco, Mobilet XP Hybrid, Artis Zee MP, Elara max
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca wykaże iż:a) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę serwisu aparatów RTG produkcji Siemens o wartości min. 150 000,00 złb) dysponuje lub będzie dysponował:- min. 2 osobami (serwisantami) z których każda posiada szkolenie serwisowe w zakresie serwisowania RTG Siemens oraz posiada minimum 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowania RTG zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia wskazanej działalności zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane).4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części VIII ust. 2 pkt 4 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W tym celu załączy do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach