Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi prania, dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU
  ul. Gliwicka 20
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  REGON: 276184500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi prania, dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Świadczenie kompleksowej usługi prania, dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej pojazdami Wykonawcy. Specyfika¬cję usługi zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówie¬nia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) i załącznik nr 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:3 000,00 złWadium należy wnieść najpóźniej wraz z terminem składania ofert na zasadach określonych w swz i ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda spełniała łącznie niżej opisany warunek:- dotyczyła kompleksowej usługi prania bielizny szpitalnej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto;b) posiadaniem odpowiednich środków transportu w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykonawca posiada co najmniej dwa samochody w celu wykonania zamówienia publicznego - dwoma pojazdami do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach