Przetargi.pl
Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Momajny

Gmina Barciany ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Szkolna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 531 003 , fax. 897 531 311
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barciany
  ul. Szkolna 3
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 531 003, fax. 897 531 311
  REGON: 53277700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barciany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Momajny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w Momajnach na części działki nr 200 obręb Momajny w systemie zaprojektuj i zbuduj na drogę z masy bitumicznej w następującym zakresie: 1) opracowanie koncepcji drogi, 2) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wynikających z przepisów opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń na realizację robót, 3) opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu obowiązującego po wykonaniu i odebraniu robót, 4) opracowanie projektu wykonawczego, 5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 6) pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu budowlanego, 7) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 8) obsługę geodezyjną zadania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Program funkcjonalno – użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w programie funkcjonalno – użytkowym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w programie funkcjonalno – użytkowym oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): 1) osoby wykonujące proste prace w budownictwie drogowym obejmujące: kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych; odgarnianie i rozpościeranie żwiru i pokrewnych materiałów; przycinanie i cięcie skał oraz powierzchni betonowych i bitumowych przy użyciu wiertarek udarowych pneumatycznych; ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek i wózków ręcznych; sprzątanie miejsc pracy i usuwanie przeszkód, 2) osoby wykonujące bardziej złożone prace w budownictwie drogowym obejmujące: przygotowywanie koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i ich zagęszczanie; układanie, naprawianie lub demontaż wszelkiego rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej lub płyt betonowych oraz montaż krawężników. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach