Przetargi.pl
Realizacja usług kompleksowego serwisu technicznego i eksploatacyjnego wraz z utrzymaniem oprogramowania sprzedażowego dla 37 Automatów Biletowych Scheidt&Bachmann model FAA 2000 oraz systemu Fare Go Data zarządzającego pracą wyżej wymienionych Automatów Biletowych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług kompleksowego serwisu technicznego i eksploatacyjnego wraz z utrzymaniem oprogramowania sprzedażowego dla 37 Automatów Biletowych Scheidt&Bachmann model FAA 2000 oraz systemu Fare Go Data zarządzającego pracą wyżej wymienionych Automatów Biletowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest realizacja usług kompleksowego serwisu technicznego i eksploatacyjnego wraz z utrzymaniem oprogramowania sprzedażowego dla 37 Automatów Biletowych Scheidt&Bachmann model FAA 2000 oraz systemu Fare Go Data zarządzającego pracą wyżej wymienionych Automatów Biletowych przez okres 14 miesięcy oraz naprawa uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu i siły wyższej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50316000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach