Przetargi.pl
„Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do magazynów Zamawiającego- dostawa artykułów mleczarskich.”

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 282 574 , fax. 874 282 574
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
  Warszawska 31
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 282 574, fax. 874 282 574
  REGON: 00030254000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dps-gizycko.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do magazynów Zamawiającego- dostawa artykułów mleczarskich.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do magazynów Zamawiającego- dostawa artykułów mleczarskich. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja szczegółowa ujęta w załączniku nr 1. 3. Wszystkie dostawy będą realizowane cyklicznie, od 01.01.2021 r. do czasu wyczerpania przedmiotu zamówienia nie później niż do 31.12.2021 r., wg zleceń/ zamówień Zamawiającego. Dopuszcza się przekazywanie zleceń w formie telefonicznej, e-mailowej i faksem. 4. Dostawy przedmiotu dokonywane będą w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy nabiału dokonywane będą codziennie w tym w soboty z wyjątkiem niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dostawa winna nastąpić najpóźniej do godziny 7.00. 5. Oferowane artykuły żywnościowe muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych oraz posiadać okres przydatności do spożycia opiewający na minimum połowę okresu przewidzianego dla danego artykułu spożywczego, licząc od daty dostawy. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać określone artykuły o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywności, normami i certyfikatami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające jakość dostarczanych produktów. 7. Wykonawca winien dostarczać produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Zakwestionowany towar nie wpływa na ogólną ilość produktów pozostałych do dostarczenia w ramach trwania umowy. 9. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi/ maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w ilości mniejszej niż określone w formularzu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zrealizowanie dostaw w ilości mniejszej niż maksymalne, nie może być postawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 2. Informacje na temat rozwiązań równoważnych. 2.1. W przypadku, gdy w Instrukcji dla wykonawcy Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. 2.2. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy, co do minimalnych parametrów jakościowych, technologicznych (w tym dotyczących wydajności) i smakowych. 2.3. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, jakościowych, wydajnościowych i równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się skład produktu, przeznaczenie, kolorystykę, konsystencję, strukturę, bezpieczeństwo i okres przydatności do użycia itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w Instrukcji dla wykonawcy. 2.4. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach