Przetargi.pl
Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej na działce nr 589/249 -projekt.

Gmina Sośnicowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-153 Sośnicowice, Rynek 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2387191 w. 330 , fax. 032 2387550
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnicowice
  Rynek 19 19
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 032 2387191 w. 330, fax. 032 2387550
  REGON: 00053994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej na działce nr 589/249 -projekt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza socjalno-szatniowego kontenerowego przy boisku sportowym w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji na przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach