Przetargi.pl
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanych obiektami będącymi własnością Gminy Chełmek

Gmina Chełmek ogłasza przetarg

 • Adres: 32-660 Chełmek, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8449040, 8449000 , fax. 338 449 019
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmek
  ul. Krakowska 11
  32-660 Chełmek, woj. małopolskie
  tel. 033 8449040, 8449000, fax. 338 449 019
  REGON: 52776000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanych obiektami będącymi własnością Gminy Chełmek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „ Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanych obiektami będącymi własnością Gminy Chełmek tj: 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z obiektów będących własnością Gminy Chełmek tj: 1. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Krakowska 11 w Chełmku, 2. Punkt czerpalny na placu targowym ul. Krakowska w Chełmku, 3. Kontener sanitarny na placu targowym przy ul. Krakowskiej w Chełmku, 4. Budynek sołtysówki ul. Gorzowska 67 w Gorzowie, 5. Punkt czerpalny na placu reprezentacyjnym przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Brzozowej w Chełmku, 6. Budynek wielorodzinny przy ul. Głogowej 2 w Chełmku, 7. Budynek wielorodzinny przy ul. Głogowej 4 w Chełmku, 8. Budynek wielorodzinny przy ul. Topolowej 5 w Chełmku, 9. Budynek przy ul. Klonowej 12 w Chełmku, 10. Budynek przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku, 11. Budynek przy ul. Żeromskiego 1 w Chełmku, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia. 2. Zobowiązanie Dostawcy do ciągłego odbioru ścieków. 3. Naprawy, remonty i konserwacje instalacji wodociągowych i przyłączy wodociągowych do zaworu za wodomierzem głównym włącznie, jak również pokrywanie kosztów instalacji i utrzymania wodomierza głównego, który pozostaje własnością Dostawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach