Przetargi.pl
DOSTARCZANIE WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ Z NAJMEM DYSTRYBUTORÓW

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ Z NAJMEM DYSTRYBUTORÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest dostarczanie naturalnej wody źródlanej wraz z najmem urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów) do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: a) Formularz Ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji), b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji); c) podpisany Załącznik nr 1 do Specyfikacji, tj.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; d) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt IX Specyfikacji); e) parafowany Załącznik nr 3 do Specyfikacji, tj.: projekt umowy; f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w pkt. 10 lit. b); g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w pkt. 10 lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach