Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz II – Brzezinka wzdłuż potoku Pławianka, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, etap III i IV.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia na terenie Auschwitz II – Brzezinka wzdłuż potoku Pławianka, w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, etap III i IV.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem niniejszej SIWZ jest wykonanie m.in. robót budowlanych, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego: 2.1.1. Część 1 - według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 36 do punktu 37 (według oznaczeń projektu budowlanego oraz Załącznika 8 do SIWZ); b) Dostawę bramy C1 (według oznaczeń projektu budowlanego) o szerokości 4 m (zmiana w stosunku do dokumentacji), wraz z próbnym montażem. Po zakończeniu robót brama zostanie zdemontowana przez Wykonawcę i przeniesiona we wskazane przez Zamawiającego miejsce. 2.1.2. Część 2 - według projektu budowlanego zamiennego pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 66a do punktu 65a (Załącznik 9 do SIWZ); b) Dostawę bramy E wraz z próbnym montażem (według oznaczeń projektu budowlanego) wraz ze słupkami przygotowanymi do jej montażu. Po zakończeniu robót brama zostanie zdemontowana przez Wykonawcę i przeniesiona we wskazane przez Zamawiającego miejsce; c) Wybudowanie odcinka kanalizacji kablowej wraz z instalacją zasilającą bramy przesuwnej (E) oraz odcinka kanalizacji kablowej do istniejącego historycznego słupa (Załącznik nr 11 do SIWZ – KNA16). 2.1.3. Część 3 – według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 65a do punktu D2 (Załącznik 10 do SIWZ) 2.1.4. Część 4 – według projektu pn.: „Projekt budowy ogrodzenia, budowy kanalizacji kablowej, budowy linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowy słupów do montażu kamer na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”, w zakresie: a) Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu D1 do punktu 46 oraz nawiązanie się do istniejącego ogrodzenia (Załącznik 10 do SIWZ). 2.2. W zakresie Wykonawcy jest również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej dla Części 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług” oraz współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2.3. W zakresie Wykonawcy są także wszelkie roboty ziemne, żelbetowe, montażowe, zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenia istniejących elementów drogowych, i inne niewymienione, a konieczne do wykonania dla osiągnięcia celu jakim jest wykonanie robót określonych w pkt. od 2.1.1 do 2.1.4 a także ich ewentualne odtworzenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. 2.4. W zakresie Wykonawcy jest również pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych wykonywanych dla Części 3 i 4 tj. na odcinku pomiędzy punktem 65a i 46 (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz dla Części 2 podpunkt c tj. dla odcinka kanalizacji kablowej wraz z instalacją zasilającą bramy przesuwnej (E) oraz odcinka kanalizacji kablowej do istniejącego historycznego słupa (Załącznik nr 11 do SIWZ – KNA16). – zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Załączniku nr 6 do Istotnych Postanowień Umowy. 2.5. W zakresie Wykonawcy jest również konserwacja pozyskanych zabytków ruchomych zgodnie ze schematem postępowania z pozyskanym materiałem ruchomym, opisanym w Załączniku nr 6 do Istotnych Postanowień Umowy. Wynagrodzenie za konserwację pozyskanych zabytków będzie realizowane w sposób opisany w §4 pkt. 2 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 2.6. Poza zakresem zamówienia pozostaje: 2.6.1. Wycinka drzew oraz nasadzenia; 2.6.2. System Master Key; 2.6.3. Dostawa i montaż domofonu na bramie C1 i E; 2.6.4. Wykonanie fundamentu i belki podwalinowej stężającej fundamenty bramy przesuwnej – brama E; 2.6.5. Odcinek kanalizacji kablowej zlokalizowany pod drogą tymczasową; 2.6.6. Wykonanie fundamentu oraz dostawa i montaż bramy D; 2.6.7. Wykonanie przepustu pomiędzy punktem D1 i 50 (belka żelbetowa ozn. BF.D1 wraz z kratą) 2.6.8. Pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych oraz konserwacja zabytków ruchomych dla Części 1 i 2 (z wyjątkiem Części 2 podpunkt c). 2.7. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 1): Zamawiający zakłada, że kanalizacja kablowa na odcinku niezbędnym do poprowadzenia zasilania bramy E jest drożna. Jednak w innym przypadku (potwierdzonym protokołem), Zamawiający uznaje potrzebę wykonania prac dodatkowych tj., udrożnienia kanalizacji w postaci: monitoringu kanalizacji, płukania oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego będzie realizował prace doprowadzające do udrożnienia wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego za dodatkowym wynagrodzeniem za każdy stwierdzony przypadek niedrożności. Wynagrodzenie to zostanie określone w Formularzu Oferty. Realizacja tych prac będzie odbywać się jak na pozostałych zasadach wynikających z umowy. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 1 (jeden) taki przypadek. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.8. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 2): W przypadku gdy konieczne będzie zwiększenie zakresu prac w stosunku do zakresu wymienionego w załączniku nr 7 do Istotnych Postanowień Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas Wykonawca wykona, na zasadach jak w niniejszej umowie, na rzecz Zamawiającego ten zwiększony zakres prac pod warunkiem otrzymania pisemnego żądania od Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w Formularzy Oferty. Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowo nie więcej niż 3 m3 powierzchni czynnej wykopu. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.9. Opcjonalny przedmiot zamówienia (tzw. prawo opcji nr 3): Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zabezpieczy teren nieutwardzony, po którym będzie się poruszał. Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia prac obejmuje tymczasowe utwardzenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Tymczasowe utwardzenie musi być w pełni odwracalne, nie może w jakikolwiek sposób ingerować w grunt. Wszelkie warstwy zabezpieczenia muszą być wykonane na podłożu z geowłókniny lub innego separatora zaakceptowanego przez Zamawiającego, co zabezpieczy grunt przed mieszaniem i przenikaniem ewentualnych warstw. W ramach realizacji zabezpieczenia terenu na czas prac Wykonawca musi zapewnić skuteczne zabezpieczenie gruntu przed rozjeżdżeniem. Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia ternu na odcinku do 560 m na szerokości do 3 m. Wykonawca w umowie, złoży oświadczenie, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 2.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Istotne postanowienia umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw i usług” (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2.11. Dokumentację techniczną w wersji elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. 2.12. Dokumentacja techniczna stanowi integralną część SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane w niej z nazwy materiały (wyroby) lub ich pochodzenie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanie z nazwy materiałów i wyrobów lub ich pochodzenia, jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaś dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej, jakości niż opisane w dokumentacji technicznej. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały (wyroby) oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały (wyroby) pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów (wyrobów) zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały (wyroby). 2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów (wyrobów). Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów (wyrobów) równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 2.14. Prace składające się na przedmiot zamówienia będą prowadzone w oparciu o prawomocne decyzje (Załącznik nr 4 do SIWZ). 2.15. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do „Istotnych postanowień umowy” (Załącznik nr 5 do SIWZ) na wykonane roboty budowlane na okres wynikający z oferty Wykonawcy licząc od daty Odbioru Końcowego (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). 2.16. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na skomplikowany i złożony charakter zamówienia związany ze szczególnymi warunkami panującymi na miejscu jego wykonania oraz w jego otoczeniu, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokładnie i szczegółowo zapoznali się z warunkami związanymi z realizacją zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącym realizacji przedmiotowego zamówienia, bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy. W sprawach dotyczących wizji lokalnych należy kontaktować się z p. Karoliną Halaczek-Nowak lub p. Zbigniewem Mojżesz pocztą elektroniczną pod adresem pb@auschwitz.org.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4. Termin wniesienia wadium upływa 16.06.2020 r. o godz. 12:00. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) W gwarancjach bankowych; d) W gwarancjach ubezpieczeniowych; e) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium - (nr postepowania)…………………………..” 13.8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. Uwaga nr 11 W przypadku wadium wniesionego w postaci elektronicznej (oryginał gwarancji podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją) udzielona gwarancja dodatkowo nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; Uwaga nr 4 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej wraz z ofertą i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy lub notariusza (w przypadku zdigitalizowania pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej) 7.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. Uwaga nr 5 W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.3. Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2 SIWZ; 7.4. Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; 7.5. Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami (Patrz też uwaga nr 11 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach