Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku tj. materiałów zużywalnych do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Inflant Flow, respiratora Fabian, kaniul nosowych oraz układu oddechowego i masek twarzowych do aparatu do resuscytacji dla noworodków do resuscytatora Neo Puf

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 730 322 , fax. 122 721 855
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 730 322, fax. 122 721 855
  REGON: 30057000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmyslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku tj. materiałów zużywalnych do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Inflant Flow, respiratora Fabian, kaniul nosowych oraz układu oddechowego i masek twarzowych do aparatu do resuscytacji dla noworodków do resuscytatora Neo Puf
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku tj. materiałów zużywalnych do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu metodą Inflant Flow, respiratora Fabian, kaniul nosowych oraz układu oddechowego i masek twarzowych do aparatu do resuscytacji dla noworodków do resuscytatora Neo Puf Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33171200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku złożenia w postępowaniu co najmniej 2 ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.szpitalmyslenice.pl informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Składanie niektórych dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się składanie dokumentów na warunkach określonych w obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do ustawy. Poleganie na potencjale innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2)W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oferta wspólna 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2)W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3)Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 4)Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców, o których mowa w pkt VII.6.1), zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 6)Informacja dotycząca składania oświadczeń / dokumentów: a)oświadczenie wymienione w pkt VII.1 – winno być złożone odrębnie przez każdy podmiot wraz z ofertą, Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: Oświadczenia składane w ofercie dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp powinny być złożone w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty. Dokumenty składane w ofercie inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VII.7.1), powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY PRZY SKŁADANIU OFERTY PRZETARGOWEJ - ZAWARTOŚĆ OFERTY PRZETARGOWEJ Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w formie oświadczenia, o których mowa w pkt VII.1.1) – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ Inne dokumenty: 1)Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa. 2)Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach