Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE W SEGMENCIE C3/B6, POZIOM 0 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE W SEGMENCIE C3/B6, POZIOM 0 W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w segmencie C3/B6, poziom 0 w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 3. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 5. Zgodnie z art. 652 ustawy Kodeks cywilny, Wykonawca który przejął protokolarnie od Zamawiającego teren budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W konsekwencji jeżeli plac budowy został przekazany Wykonawcy ponosi on odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na placu budowy aż do jej zakończenia. 6. Z uwagi na fakt, iż teren budowy, obejmujący powyższy zakres prac został przekazany Wykonawcy I (AGA-BAU Service sp. z o.o., post. przetargowe nr 174/ZP/2020), który obecnie wykonuje roboty budowlano-instalacyjne polegające na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby rozbudowy Centralnego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie, prace wykonywane przez Wykonawcę w ramach nin. postępowania przetargowego (wprowadzenie kolejnego wykonawcy) odbywać się bezwzględnie muszą w porozumieniu z wyznaczonym kierownikiem budowy. Wobec ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawcę (I), w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem poczynionym przez (II) wykonawcę wprowadzonego na teren budowy przez zamawiającego, zasadnym jest dążenie do wyłączenia określonego terenu placu budowy spod odpowiedzialności (I) wykonawcy i przekazanie protokolarnie wyłączonego terenu w pieczę (II) wykonawcy. Z uwagi na powyższe, wyłoniony Wykonawca w ramach nin. postępowania przetargowego winien bezwzględnie z obecnym Wykonawcą robót budowlano instalacyjnych polegających na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby rozbudowy Centralnego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zawrzeć porozumienie o wyłączeniu określonego terenu placu budowy spod odpowiedzialności AGA-BAU SERVICE sp. z o.o. na okres wykonywania nin. robót budowlanych. Jednocześnie należy zaważyć, że bez wyłączenia części terenu budowy z obszaru przekazanego (I) wykonawcy , wprowadzenie wykonawcy (II) musi uzyskać akceptację kierownika budowy ustanowionego przez (I) wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach