Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice w Gminie Kobierzyce

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice w Gminie Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi podobnej dotyczącej realizacji inwestycji zleconej umową nr RŚZiZP.UM-0079/2018 z dnia 25.07.2018r. na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawice w Gminie Kobierzyce. 2. Należy wykonać dodatkową, nieprzewidzianą i nieobjętą zamówieniem podstawowym usługę podobną w zakresie dodatkowych badań geotechnicznych gruntu (należy przewidzieć 4 otwory) w nowym miejscu posadowienia budynku świetlicy w miejscowości Żurawica na działce nr 64/46.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach