Przetargi.pl
Zakupy oleju napędowego, olejów silnikowych i płynu do chłodnic do autobusów szkolnych oraz etyliny PB 95 do traktorka kosiarki MTD.

Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, ul. Reymonta 1-4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7551313 , fax. 89 7551313
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu
  ul. Reymonta 1-4 1-4
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7551313, fax. 89 7551313
  REGON: 51035313000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakupy oleju napędowego, olejów silnikowych i płynu do chłodnic do autobusów szkolnych oraz etyliny PB 95 do traktorka kosiarki MTD.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy sukcesywny zakup oleju napędowego, olejów silnikowych i płynu do chłodnic do autobusów szkolnych oraz etyliny PB 95 do traktorka kosiarki MTD z tankowaniem w Reszlu pojazdów samochodowych, autobusów szkolnych i traktorka kosiarki MTD będących w dyspozycji Zamawiającego przez okres od podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.Przedmiotem zakupu będącego dostawą jest olej napędowy w ilości szacunkowej 15.500 litrów, w tym: letni (od 16.04 do 30.09), przejściowy (od 01.03 do 15.04 i od 01.10 do 15.11), zimowy (od 16.11 do końca lutego). spełniający wymogi PN - EN 590 Przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem CPV: 09.13.41.00-8 1.1. Przedmiotem zakupu będącego dostawą jest olej silnikowy 15W/40 typu Turdus SHPD lub o tych samych parametrach w karnistrach o pojemności 5 l w ilości 220 litrów. Przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem CPV: 09.21.11.00-2 1.2. Przedmiotem zakupu będącego dostawą jest Płyn do chłodnic typu Petrygo Q lub o tych samych parametrach w karnistrach o pojemności 5 l w ilości szacunkowej 140 litrów, spełniający wymogi PN - C - 40007. Przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem CPV: 24.96.10.00-8 1.3. Przedmiotem zakupu będącego dostawą jest etylina PB95 w ilości szacunkowej 745 litrów. Przedmiot zamówienia jest oznaczony następującym kodem CPV: 09.13.21.00-4 2.Podane ilości poszczególnych produktów podanych w opisie przedmiotu zamówienia ust.1 pkt. 1.1; 1,2; 1,3 służące do wyliczenia ceny, mogą ulec zmianie przy zakupie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Przewiduje się iż podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie orientacyjnie o +, - 15 % (zwiększenie lub zmniejszenie), zgodnie z tzw. prawem opcji, jakie zastrzega w tym przypadku Zamawiający oraz z zastrzeżeniem nieprzekroczenia w zakupach kwoty jaką zamawiający poda, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). Podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w terminie obowiązywania umowy w granicach ustalonych zasad w niniejszej SIWZ i cen ustalonych umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/reszel_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach