Przetargi.pl
Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla pracowników Spec. Psych. ZOZ w Łodzi bonów towarowych ogólno-branżowych o łącznej nominalnej wartości 189 640,00 PLN brutto . Zakup bonów finansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . Przez pojęcie bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 poz. 419 ze zm.). Minimalny zakres asortymentu dostępny w sklepach akceptujących bony towarowe to: artykuły spożywcze, chemiczne i kosmetyczne, odzieżowe, zabawki, artykuły papiernicze, dla domu, RTV. Zamawiający wymaga również możliwość realizacji bonów w mniejszych punktach handlowych . Wymagana minimalna liczba sklepów wielkopowierzchniowych akceptujących bony w woj. łódzkim na wynosi 15. Za sklep wielkopowierzchniowy zamawiający uznaje obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Wymagana minimalna liczba punktów handlowych innych niż sklepy wielkopowierzchniowe , usługowych i gastronomicznych akceptujących bony na terenie województwa łódzkiego wynosi 100. Wymagany minimalny okres ważności bonów od daty dostawy –do 31 grudnia 2019 r. ( tj. 9 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia 1 kwietnia 2019 r. )Zamawiający wymaga realizacji zamówienia poprzez dostarczenie przedmiotu zamówienia w formie bonów papierowych talonów do siedziby Spec. Psych. ZOZ w Łodzi w łącznej ilości: 828 sztuk bonów o nominale 100,00 PLN,; 2070 sztuk bonów o nominale 50,00 PLN, ; 334 sztuk bonów o nominale 10,00 PLN, wraz z 414 szt. kopert służących do ich opakowania. Bony towarowe w postaci papierowej muszą zawierać oznaczenie w zakresie wartości nominalnej oraz daty ich ważności.Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym i zaoferowanym w ofercie liczonym od dnia podpisania wiążącej umowy. W zakres dostawy wchodzą wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki , koszty, w tym transportu i opakowań, kopert - związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferowana cena powinna uwzględnić wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki i powinna obejmować pełen przedmiot dostawy objętej przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia i jego dostawą do siedziby Zamawiającego pod wskazany adres oraz wykaz placówek w których można zrealizować bony. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiającego. Koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego Wykonawca wlicza w cenę oferty.Oferowane bony oraz ewentualne dokumenty dotyczące ich użytkowania - muszą być w języku polskim. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia (tj. dostawy bonów do siedziby Zamawiającego) zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający wyznacza maksymalny termin dostawy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni pracujące u Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia ( wzór stanowi zał. nr 3) wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenie w formie faksu lub poczty elektronicznej ,pod warunkiem niezwłocznego doręczenia oświadczenia w oryginale. 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ : a. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust 5 pkt. 3 w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz wstępne potwierdzenie , że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. b. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową, zobowiązanie dotyczące terminu ważności bonów (liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych) stanowiących przedmiot umowy , terminu dostawy przedmiotu umowy (liczbę dni roboczych) , ilości ( liczby ) placówek wielkopowierzchniowych realizujących bony na terenie woj. łódzkiego , ilości (liczby) innych placówek handlowych realizujących bony na terenie woj. łódzkiego, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryteriach opisanych w rozdziale XIII SIWZ. 2. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ Załączniku nr 2 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ- Załączniku nr 2 4. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 5. pozostałe inne oświadczenia wymienione w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach