Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż czterech pomostów pływających, w ramach zadania: „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż czterech pomostów pływających, w ramach zadania: „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż czterech pomostów pływających wraz dojściem do pomostów. 1.1. Działka nr ewidencyjny 1307 – dwa pomosty, każdy składający się z części głównej o długości 19 mb i szerokości 2 m oraz części z poszerzeniami obustronnymi o szerokości 6m x 6m na końcu pomostu. Całkowita długość każdego pomostu od linii brzegowej 25m. 1.2. Działka nr ewidencyjny 1303 – dwa pomosty, każdy składający się z części głównej o długości 15 mb i szerokości 2 m oraz części z poszerzeniami obustronnymi o szerokości 6m x 6m na końcu pomostu. Całkowita długość każdego pomostu od linii brzegowej 21m. 2. Charakterystyka pomostów: Pomosty pływające wykonane z pojedynczych elementów modułowych z tworzyw sztucznych HDPE. Pojedyncze moduły łączone systemowo i układane na wodzie bez mocowania do zbiornika. Elementem zabezpieczającym przed przesunięciem pomostu są obciążniki z klatek metalowych wypełnionych elementami betonowymi, ułożonymi luźno na dnie zbiornika i połączonymi z pomostami za pomocą mocno naciągniętych lin. 3. Na całości zwodowanego pomostu zamontować należy barierki i odboje np. dla łódek i po 4 sztuki knag na pomost. Barierki wykonane z pojedynczych słupków rozmieszczonych co 2m z podwójnym elastycznym olinowaniem rozmieszczonym z lekkim wstępnym naciągiem miedzy poszczególnymi słupkami, odboje, jako elementy o minimalnej szerokości 11 cm montowane w miejscu możliwego dobijania np. łódek. Knaga mała winna być mocowana w sposób zastępujący z boku złącze śrubowe. 4. Wymagania materiałowe pomostów: 4.1. Minimalna wyporność pomostu: 220 kg/m2 4.2. Wolna burta nad poziomem wody: min. 35 cm przy załadunku 0 kg/m2 4.3. Wymagania w stosunku do materiału, z którego będzie wykonany pomost - tworzywo sztuczne HDPE o min. parametrach: gęstość 0,93÷0,96 g/cm3, naprężenie na granicy plastyczności ≥ 16 MPa. 5. Wymagania techniczne dojścia do pomostu: Pochylnia wykonana z aluminiowej blachy ryflowanej gr. 1 cm, mocowana na zawiasach. 6. Zabezpieczenie przed przesunięciem postu należy wykonać w postaci obciążników z klatek metalowych wypełnionych elementami betonowymi. 7. Moduły, z których wykonane zostaną pomost oraz pochylnia winny być zamontowane w sposób pozwalający na użytkowanie przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. 8. Nie przewiduje się demontażu pomostów ani żadnych elementów związanych z ich funkcjonowaniem na okres zimowy. 9. Kolorystyka szaro – czarna. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pisemnego zatwierdzenia kolorów pomostów przez Zamawiającego przed ich dostawą. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz technologia zostały określone w załącznikach nr 9 i nr 10 włącznie: 11.1. Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa – dz. nr 1303 11.2. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – dz. nr 1307 12. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania dojść do pomostów z kostki betonowej. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym i ilościowym oraz parametrami technicznymi, wyszczególnionymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dostawę z transportem (na koszt, ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy) pomostów w miejsce realizacji zamówienia (transport, rozładunek, wniesienie) i montaż poszczególnych części składowych zgodnie z dokumentacją projektową. 15. Wykonawca po dostarczeniu pomostów oraz po zakończeniu ich montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu i miejsca montażu w tym zagospodarowania powstałych odpadów. 16. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub ilości, co do wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany i uzupełnienia dostawy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dokonania dostawy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. 18. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. 19. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania wszystkich składników pomostów, fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach atestowanych i zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. 20. Dojazd do miejsca montażu odbywać się będzie po ścieżkach rowerowych utwardzonych kostką betonową w gr. 8 cm na podbudowie cementowo - piaskowej. Wykonawca winien przewidzieć konieczność dostarczenia przedmiotu zamówienia w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia istniejącej nawierzchni ścieżek rowerowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34515000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. Zamawiający w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w dziale XVI pkt. 7 SIWZ do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną