Przetargi.pl
Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

Gmina Jeleniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5683022 , fax. 087 5683022
 • Data zamieszczenia: 2014-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeleniewo
  ul. Słoneczna 3 3
  16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie
  tel. 087 5683022, fax. 087 5683022
  REGON: 79067089800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania), oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe, funkcjonalne i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Zespół Szkół w Jeleniewie/Oddziały Przedszkolne w Jeleniewie i Gulbieniszkach. Szczegółowy wykaz dostaw z podziałem na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2.Przedmioty muszą być oznakowane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach