Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia szkół w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły

Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-124 Jaświły, Jaświły 7
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7278022 , fax. 85 7278022
 • Data zamieszczenia: 2014-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty w Jaświłach
  Jaświły 7 7
  19-124 Jaświły, woj. podlaskie
  tel. 85 7278022, fax. 85 7278022
  REGON: 05046213800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaswily.pl/gmina
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka podległa Gminy Jaświły

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia szkół w Jaświłach i Dolistowie Starym w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaświły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Dolistowie i Zespołu Szkół w Jaświłach: - meble i wyposażenie, - zabawki i pomoce dydaktyczne, - artykuły plastyczne, - sprzęt i oprogramowanie ICT Szczegółowy opis poszczególnych elementów wyposażenia zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ Zestawienie pomocy dydaktycznych - formularz cenowy. Uwaga: Jeśli w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony [zaprojektowany] efekt, Dopuszcza się stosowanie równoważnych pod względem technologicznym instalacji oraz dokonywanie zmian w zakresie wersji materiałowej lub zastosowaniu nowoczesnych technologii pod warunkiem uzgodnienia z zamawiającym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Kody wg CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 39160000-1 - Meble szkolne 39162000-5 - Pomoce naukowe 44411000-4 - Wyroby sanitarne 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-318/13-00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaswily.pl/gmina
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach