Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, fotograficznego i nagłaśniającego w projekcie CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO NOBLA

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 66
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 567 80 63 , fax. 87 567 80 63
 • Data zamieszczenia: 2014-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach
  ul. Szpitalna 66 66
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 567 80 63, fax. 87 567 80 63
  REGON: 79075188100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs3.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, fotograficznego i nagłaśniającego w projekcie CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO NOBLA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, fotograficznego i nagłaśniającego w ramach projektu pn Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do siwz (formularz cenowy). 3. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów. 4. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa w godzinach 9:00-14:00 do siedziby Zamawiającego ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki. 5. Oferowane przedmioty muszą być nowe i spełniać parametry określone w SIWZ. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazywać na wyrób, materiał lub element, które powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w załączniku nr 2 do SIWZ 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w.w załączniku. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. 7. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą należy zgłosić telefonicznie Zamawiającemu gotowość do dostarczenia sprzętu. 8. Termin płatności - do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy podane w fakturze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs3.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach