Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do Dziennego Ośrodka Wsparcia

Urząd Gminy w Sosnowicy ogłasza przetarg

 • Adres: 21230 Sosnowica, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5912152 , fax. 0-82 5912152
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sosnowicy
  ul. Spokojna 10
  21230 Sosnowica, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5912152, fax. 0-82 5912152
  REGON: 54579700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do Dziennego Ośrodka Wsparcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gminie Sosnowica w związku z realizacją  projektu nr RPLU.13.02.00-06-0015/16 pn. „Utworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia w gminie Sosnowica” w ramach działania 13.2 infrastruktura usług społecznych – 5 części. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. dostawę i montaż wyposażenia i sprzętu do Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gminie Sosnowica na adres ul. Parczewska 4/2, 21-230 Sosnowica z podziałem na 5 części: Część I – dostawa i montaż mebli i drobnego wyposażenia Część II – dostawa i montaż sprzętu ICT i audiowizualnego Część III – dostawa i montaż wyposażenia kuchni i toalet Część IV – dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i ćwiczeniowego Część V – dostawa i montaż podestu. 2.2. świadczenie usług gwarancyjnych na dostarczone wyposażenie i sprzęt. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na części stanowi Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (wyposażenie) oraz Załącznik nr 2 – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty (sporządzonego wg zał. nr 4) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ. 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach