Przetargi.pl
WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNEJ oraz PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARANŻACJI WNĘTRZA SYNAGOGI WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM, OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WYSTAWY STAŁEJ I SCENARIUSZA KONTENTU MULTIMEDIALNEGO

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102 , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNEJ oraz PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARANŻACJI WNĘTRZA SYNAGOGI WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM, OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WYSTAWY STAŁEJ I SCENARIUSZA KONTENTU MULTIMEDIALNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1.Wykonanie koncepcji architektoniczno-graficznej a po zaakceptowaniu jej przez Zleceniodawcę opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrza Synagogi wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, opracowanie merytoryczne wystawy stałej i scenariusza kontentu multimedialnego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również nadzór autorski w trakcie realizacji aranżacji przez innego wykonawcę. 1.2. Zakres zamówienia obejmuje następujące opracowania: 1) Projekt funkcjonalno- użytkowy przestrzeni wnętrz synagogi, zawierający opis funkcji pomieszczeń oraz ich graficzny podział. 2). Scenariusz merytoryczny wystawy wraz opracowaniem tekstów oraz pozyskaniem ilustracji na wystawę przekazany w formie zestawienia w tabeli. 3). Projekt architektoniczny wnętrz wystawy wraz z specyfikacją techniczną w formie tabelarycznych zestawień. 4). Specyfikacja materiałowa wnętrz ekspozycji, części edukacyjnej i wszystkich przestrzeni o charakterze użytkowym. 5). Projekt wykonawczy: architektoniczny, konstrukcyjny (jeśli będzie wymagany), elektryczny, oświetlenia. 6). Opracowanie graficzne wystawy – ilustracji oraz tekstów na wystawę i przygotowanie plików do produkcji 7). Scenariusz do kontentu multimedialnego (dźwięk i video) w formie tabelarycznych zestawień oraz graficznych story-boardów. 8). Powyższe elementy oprócz opisów, zestawień, przekrojów, rzutów architektonicznych, rozwinięć ścian, detali, powinny zawierać wizualizacje projektowanych przestrzeni. 1.3. Dokumentację należy przygotować w polskiej wersji językowej w następującej formie: a) wersja papierowa: - koncepcja wystawy – po 2 egz. - projekty wykonawcze – 4 egzemplarze, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac – 2 egzemplarze, - kosztorys inwestorski i przedmiar– 2 egzemplarze, b) wersja elektroniczna (edytowalnej i nieedytowalnej) na nośniku danych w 1 egzemplarzu: - dokumentacja projektowa w formie nieedytowalnej – pliki PDF, - wersja edytowalna wszystkich opracowań – pliki DWG, DOC/DOCX (i/lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym), - wersja edytowalna modelu 3D wystawy – pliki DWG, 3DS (i/lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym), - wizualizacje w formacie JPG, w tym przynajmniej 4 widoki perspektywiczne, wybrane przez Zamawiającego, jako pliki w formacie TIFF, w rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze 2480 × 3500 px.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach