Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska Boczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 323 522 , fax. 957 324 122
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
  ul. Podmiejska Boczna 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 323 522, fax. 957 324 122
  REGON: 81163200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. w asortymencie i ilościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach