Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 66-110 Babimost, ul. Kargowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 512 412 , fax. 683 512 412
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Kargowska 61
  66-110 Babimost, woj. lubuskie
  tel. 683 512 412, fax. 683 512 412
  REGON: 19606100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mow-babimost.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Roboty budowlano – remontowe. 1.1 Roboty ziemne i fundamentowe na zewnątrz budynku: • rozebrać istniejąca opaskę z płytek chodnikowych od strony elewacji frontowej, • rozebrać fragmenty ciągów pieszo-jezdnych wokół budynku na szerokość ca.60-100cm. • odkopać mury fundamentowe budynku na głębokość 100 cm i szerokość 50cm, • oczyścić mury fundamentowe za pomocą szczotek drucianych i wody pod ciśnieniem, • przykleić płyty styropianowe gr.10cm, o współczynniku przewodzenia λ=0,031[W/m2K] - wykonać warstwę zbrojącą z siatki i kleju • na styropianie wykonać dwukrotnie izolacje pionową z mas dyspersyjnych typu Dysperbit lub tożsame. • zasypać wykopy • elewacja północna i wschodnia = odtworzyć chodniki z kostki betonowej, materiał z rozbiórki, • od strony elewacji południowej wykonać chodnik z kostki betonowej gr.6cm, typu BEHATON, na podsypce piaskowej, w obrzeżu chodnikowym 6x20x100cm – szerokość chodnika jak istniejący, materiał nowy, • od strony elewacji frontowej, wykonać opaskę o szerokości 60cm, z kostki betonowej typu BEHATON gr.6cm, na podsypce piaskowej, w obrzeżu chodnikowym gr.6cm (6x20x100cm). • elewacja frontowa – opaskę obniżyć o ca.5cm w stosunku do okien piwnicznych. • pozostałe elewacje – wykonać min2-5cm progi pomiędzy opaską a oknami piwnicznymi. • opaski wykonać z 3% spadkiem w kierunku od budynku na zewnątrz. 1.2 Część nadziemna - cokół: • oczyścić cokół z farb przy użyciu szczotek drucianych • skuć rolkę ceglaną dla wyrównania powierzchni • zagruntować powierzchnię murów, • wykonać termoizolację z płyt styropianowych gr.10cm, o współ. przewodzenia λ=0,031[W/m2K] • wykonać warstwę zbrojącą z siatki i kleju • ułożyć płytki klinkierowe na kleju w kolorze naturalnym, ceglastym, spoina szara. 1.3 Część nadziemna – powyżej cokołu: • oczyścić tynki istniejące za pomocą wody pod ciśnieniem • usunąć tynki luźne i zmurszałe, • uzupełnić ubytki w tynkach, • zagruntować elewację • wykonać termoizolację z płyt styropianowych gr.12cm, o współ. przewodzenia λ=0,031[W/m2K] • wykonać warstwę zbrojącą z siatki i kleju • wykonać tynk mineralny, typu baranek, o grubości ziarna 2mm, • elewację malować farbami silikonowymi, 1.4 Ościeża okien: • skuć tynki ościeży, • powierzchnie murów zagruntować, • osadzić przyokienne listwy dylatacyjne, • wykonać termoizolację ościeży okien styropianem grubości minimum 2cm. 1.5 Opaska wokół okien: • wokół okien wykonać profil pionowy i nad okienny, o wymiarach 120x35mm, typu LS-16, f-my BEST DEKOR lub tożsame, profile zamontować po wykonaniu termoizolacji właściwej, profile szpachlować na gładko, malować farbą silikonową, • okna parteru - profile styropianowe zamontować z trzech stron, zakończyć na linii parapetów, • okna piętra - profile styropianowe zamontować z trzech stron, zakończyć na linii parapetów, pod parapetami będzie przebiegać gzyms międzypiętrowy, 1.6 Podokienniki parter: • zdemontować istniejące podokienniki z blachy, • skuć podbudowę betonową podokienną • wykonać spadki podokienne betonu, • wykonać poziomą izolację z wełny mineralnej dla montażu podokienników • osadzić nowe podokienniki z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, • nowe podokienniki wyprofilować rąbek stojący i wsunąć pod okno, • parapety i obróbka blacharska gzymsu ze spadkiem 5%, 1.7 Podokienniki piętro: • zdemontować istniejące podokienniki z blachy, • skuć podbudowę betonową podokienną • skuć istniejący gzyms • wykonać termoizolację właściwą, • zamontować nowy, projektowany gzyms z prefabrykowanych profili styropianowych, • gzyms między piętrowy przebiega bez przerw pod oknami, • wykonać poziomą izolację z wełny mineralnej dla montażu podokienników • osadzić nowe podokienniki z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, • nowe podokienniki wyprofilować rąbek stojący i wsunąć pod okno, • obróbka blacharska gzymsu łączy się z podokiennikami okien piętra, stanowi całość, - parapety i obróbka blacharska gzymsu ze spadkiem 5%, 1.8 Gzyms międzypiętrowy: o wykonać gzyms międzypiętrowy, który jednocześnie jest gzymsem podparapetowym, o wykonać z profili styropianowych, o wymiarach 150x50mm, typu GP-05, f-my BEST DEKOR lub tożsame, o skuć istniejący gzyms, wykonać termoizolacje murów zewnętrznych, zamontować projektowany gzyms z prefabrykowanych profili styropianowych, profil szpachlować na gładko i malować farbą silikonową, gzyms między piętrowy, przebiega bez przerw również pod oknami, o na całym gzymsie wykonać obróbkę blacharską z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo, jak podokienniki, o parapety i obróbka blacharska gzymsu ze spadkiem 5%, 1.9 Gzyms pod dachem: o wykonać gzyms pod dachem z profili styropianowych, o prostokątnym przekroju i wymiarach 200x20mm, wykonać z elementów prefabrykowanych, o skuć istniejący gzyms, o wykonać termoizolacje murów zewnętrznych, o zamontować projektowany gzyms z prefabrykowanych profili styropianowych, - profil szpachlować na gładko i malować farbą silikonową, 1.10 Zespoły wejściowe: • przy drzwiach wejściowych wykuć istniejące okienka, • po wykuciu okien otwory okienne zamurować i otynkować, • wykuć istniejące drzwi wejściowe, osadzić nowe, • ościeża wejścia – wykonać termoizolacje ze styropianu grubości min.3cm, ułożyć płytki granitowe o wysokości 30cm, szerokość płytek dopasować do ościeża. • lico portalu wejściowego - wykonać termoizolację murów, gr. styropianiu 12cm, • obudowę wykonać z płyt granitowych gr.3cm o wym.30x50cm, = system elewacji wentylowanej, z okładziną z kamienia naturalnego z mocowaniem niewidocznym klejowym, - uwaga spoiny poziome ościeża i frontu w jednej linii, • wykonać zadaszenie wejścia o wymiarach 20x120cm, z szyby bezpiecznej, nietłukącej, typu P2, VSG 66.3 ESG, typu float, 2x6mm, min. 3xfolia, na zawiesiach ze stali nierdzewnej, 1.11 Stolarka drzwiowa • zamontować nowe drzwi wejściowe do budynku • wykonać z profili aluminiowych, tzw. ciepłych, • zamontować zawiasy wraz z systemem samo zamykania, • dwa zamki atestowane, antywłamaniowe, pochwyt skrzydła oszklone jedną taflą szkła szyba matowa z grafiką wg rysunków, szyba bezpieczna P2, antywłamaniowa, kierunek otwierania drzwi na zewnątrz, lewe, • próg wejściowy wykonać z kamienia granitowanego, gr.30mm, powierzchnia płomieniowana, - zamontować odbojniki 1.12 Komin nieczynny, zewnętrzny: • rozebrać zewnętrzny komin z cegły, roboty rozbiórkowe wykonywać sukcesywnie, rozbierając warstwy cegieł od góry do doły, zabrania się wyburzania, • komin rozebrać łącznie z fundamentowaniem do poziomu przyłączenia do budynku, • zamurować przejście komina do piwnicy w murze zewnętrznym, • wykonać termoizolacje pod ziemia, wg opisu poniżej, • uzupełnić drewniane elementy dachu i ryzalitu • uzupełnić obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej, gr.0,7mm, jak istniejące, • uzupełnić wiatroizolację, • uzupełnić rynny ø150 z blachy tytanowo – cynkowej gr.0,7mm, jak istniejące, • uzupełnić dachówkę karpiówkę, układ w koronkę, rodzaj, kolor jak istniejąca (ceglasty), 1.13 Nowy wkład kominowy do kotłów kondensacyjnych: • zamontować nowy wkład kominowy do kotła kondensacyjnego z zamknięta komorą spalania, systemowy, powietrzno – spalinowy, fi= 80/125, wkład nadciśnieniowy, zestaw kompletny, długość komina 13,0m, z przyłączeniem do istniejącego pieca Immergaz Victrix PRO 80 2 ERP 73kW. • wykonać nowe przekucie dla przyłączenia do komina, • nowy wkład kominowy osadzić w istniejącym kominie wentylacyjnym, wg wskazania, • istniejący komin wentylacyjny – komin murowany do wysokości połaci dachu, nieprzechodni przez dachówkę, wykonać przejście komina ponad pokrycie dachu za pomocą dachówek systemowych, osadzić dodatkową dachówkę wentylacyjną, podłączyć do istn.komina wentylacyjnego, dokonać sprawdzenia i odbioru instalacji kominowej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. 1.14 Elementy inne: • wykuć i usunąć kraty okienne, • z murów zewnętrznych usunąć wszelkie elementy instalacji elektrycznych oraz kable prowadzone na murach na zewnątrz, • na elewacjach, osadzić lampy zewnętrzne typu LUG Rotunda 2 LED, 17W, usytuowanie wg rysunków, 1.15 Elementy instalacji elektrycznych: • instalacja odgromowa, • zwody pionowe instalacji odgromowej zdemontować, • w warstwie izolacji termicznej zamontować zwody pionowe instalacji odgromowej w rurkach PCV o grubości ścianki min.3mm, • w warstwie izolacji termicznej osadzić złącza kontrolne - po zakończeniu wykonać badania i pomiary, • zamontować oświetlenie dekoracyjne elewacji z lamp typu LUG Rotunda 2 LED, 17W, - lokalizacja lamp wg rysunków • sterowanie lampami automatycznie, programatorem pogodowym, wbudowanym w rozdzielnicy głównej na klatce schodowej B. • roboty instalacyjne wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach